by
23 února, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Русский Dansk ไทย

Dunamis – moc pro každého

„Dunamis“ je řecké slovo pro „moc“ a v Nové smlouvě je najdeme stodvacetkrát.
Od stejného základu máme slova „dynamit“ a „dynamický“. Vidím čtyři významy
toho slova:

  1. Boží síla nebo moc – „Tvé je království i moc i sláva“ (Mt 6:13).
  2. Boží síla v nás z Ducha svatého.
  3. Zázraky, uzdravování, vysvobozování.
  4. Všechny druhy duchovních mocností, dobrých či zlých, včetně zbraní, politiky,
    peněz atd.

Zaměřme se zde na druhý význam, na Boží moc v nás.Lukáš 9:1-2
Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony
a léčit nemoci.

Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. Ješua dává svým dvanácti učedníkům jak moc (dunamis), tak autoritu (exousia). Jde o moc a autoritu nade všemi démony a o moc uzdravovat nemocné.

Autorita je zákonné právo užívat moci. V armádě prodělávají vojáci kurs zacházení
se zbraněmi a nakonec dostávají oprávnění – čili autoritu – těchto zbraní používat.
Vlastní moc je v té zbrani. Zločinci používají moc, kterou zbraně skýtají.
Nemají ale k takovému jednání autoritu. Naproti tomu vojáci a policisté mají
k užívání zbraní jak moc, tak autoritu. Všeobecně platí, že užívání moci bez
právoplatné autority je hříšné.

Moc a autorita
Ješua dal svým učedníkům jak moc, tak autoritu. Autorita přichází v Ješuově
jménu – ne pouze ve slově samotném, nýbrž v užívání tohoto jména, když se sami
podřizujeme jeho autoritě (Lukáš 7:7-8). Moc – dunamis – k nám přichází skrze
Ducha svatého. Máme moc a autoritu nejen vyhánět démony a uzdravovat nemocné,
nýbrž také zvěstovat evangelium. Vysvobozování a uzdravování jedná s důsledky
hříchu; evangelium se zaměřuje na jeho základní příčinu.

Postupu Božího království nemůžeme napomáhat bez moci a autority; usilujeme-li
však o moc a autoritu kvůli nim samotným, zavádí nás to špatným směrem – k
pýše a svévoli. Vychází-li užívání autority a moci při službě z lidského ega,
je to hřích (Matouš 7:21-22).

Někdy nás Bůh provádí těžkými časy zkoušek, aby pročistil motivy našeho srdce.
Ješua prodělává na poušti čtyřicet dní zkoušek, kdy ho pokouší satan. Zkoušky
ho připravovaly na převzetí moci. I my potřebujeme projít takovým zkoušením.
Moc, kterou nás Bůh chce obdařit, někdy spočívá prostě v tom, že řekneme hříchu
„ne“. Spojíme-li se s Boží vůlí, bude skrze nás proudit jeho život.

A co my?
Podle některých lidí byla Boží moc a autorita určena jen dvanácti učedníkům
– takže kdo jsme my, abychom ji dostali? V 9. kapitole Lukáše začal Ježíš s přípravou u dvanácti učedníků, v následující 10. kapitole však skupinu rozšířil na dvaasedmdesát. Dal jim autoritu nad každým druhem moci zla.

Lukáš 10:19
Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle
nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.

Když se dostáváme ke knize Skutků, říká nám Ješua jasně, že přijetí Ducha svatého
a moci je pro VŠECHNY věřící.

Skutky 1:8
Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky
v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

Právo užívat moci Ducha svatého tedy přešlo z dvanácti na dvaasedmdesát a na
nás všechny. Nestačí, abychom byli upřímní a pokorní. Je třeba, abychom užívali Ješuovy moci a autority proti silám zla, které proti nám neustále vedou válku. Pánova božská moc nás chrání před hříchem a pokušením tohoto světa.

1. Petrův 1:5
Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.

Je to táž moc, která vzkřísila Ješuu z mrtvých (Římanům 8:11)! Chodíme-li v
moci Ducha svatého, demonstrujeme tím v našem životě realitu Ješuova zmrtvýchvstání.

A to je dnes určeno pro nás všechny.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-02-23T18:41:39+00:00 23 února, 2020|0 Comments

Leave A Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..