by
10 května, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands Italiano 日本語 Dansk

Ješua v 1. kapitole knihy Zjevení – Jahve, Ježíš a soud

Jméno Ježíš zní v originále Ješua – ישוע. Ješua je zkrácená podoba jména Jozue, v originále Jehošua – יהושע. Jehošua znamená Jahve zachraňuje, stejně jako Jehošafat יהושפט znamená Jahve soudí.

Jméno JHVH či Jahve je – i když to lidé většinou nevědí – obsaženo ve jménu Ješua. Jako nás Ješua přišel spasit, právě tak opět přijde soudit, vést válku a vládnout národům (Zjevení 19:11-16).

Podíváme-li se na události času konce, najdeme tu hrozné rány a soudy, které pro většinu z nás přesahují schopnost zařadit je do naší teologie nebo našeho chápání, kým Bůh je.

Je mnoho paralel mezi událostmi času konce a událostmi příběhu exodu. Rabíni tvrdí: „Poslední vykoupení bude jako první vykoupení“. Příchod Mesiáše a konec světa bude založen na vzoru, který nacházíme v knize Exodus. Jako tomu bylo s Mojžíšem, tak tomu bude s Mesiášem.

V knize Exodus seslal Bůh katastrofální pohromy na Egypt, aby zničil jejich říši, přivedl je k pokání a osvobodil lid. Bůh si použil člověka (Mojžíše), který obdržel pravomoc a pohromy přivedl. (Hebrejské slovo pro pohromy je makot – מכות – což znamená zásah nebo úder. Mohlo by být přeloženo jako „deset ran“).

Pohromy lze rovněž popsat jako útok „ničitele“ (Exodus 12:13). Text však zdůrazňuje, že pohromy byly tresty, jejichž iniciátorem byl Bůh a vykonali je lidští představitelé. K jejich uskutečnění došlo za předem stanoveným účelem. Začátek i konec každé rány řídili Mojžíš a Áron, kteří byli poslušni přímých Božích nařízení.

Tento typ událostí se bude opakovat na konci časů. (Viz „Zjevení: klíč k Pesachu“ od Dana Justera.) Bude zde říše zlého antikrista, jejímž předobrazem je říše faraónova. Bůh sešle obrovské soudy, aby tuto říši zničil. Rány budou mít trojí hlavní účel:

  1. Varovat zlé před hrozícím odsouzením.
  2. Přivést hříšníky k pokání a spáse.
  3. Tříbit svaté, zvýšit jejich víru a ryzost.

Bůh očekává, že jeho lid na zemi projeví aktivní souhlas se soudy. Naším úkolem je vírou spolupracovat s Bohem, stejně jako se to očekávalo od Mojžíše a Izraelců. Jak to může zapadnout do našeho chápání Boha?

Musíme uchopit jak Boží dobrotu, tak jeho přísnost (Římanům 11:22). Musíme rozšířit svoje chápání toho, kým Bůh je. K pochopení událostí posledních časů potřebujeme porozumět, co je pro Boží působení v těchto posledních časech charakteristické. Všem událostem ve zbývající části knihy Zjevení předchází odhalení toho, kým je Ješua.

Když se Ješua narodil, bylo pro lidi obtížné pochopit, že je Bohem v podobě lidské bytosti, v normálním, neoslaveném těle. Po jeho vzkříšení z mrtvých bylo pro učedníky opět těžké pochopit, kým je. Přišel v odlišné podob