by
12 června, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 日本語 polski Dansk

Otázka krále

Když byl Ješua zatčen v zahradě, Šimon Petr usekl ucho sluhovi velekněze. Tady je malý biblický kvíz: Jak se sluha jmenoval? Správně – Malchus. Tady je další otázka: Co jeho jméno znamená?

Evangelia byla napsána v řečtině hebrejskými rodilými mluvčími. Jméno Malchus řecky nic neznamená. Jméno je Melech. Melech מלכ v hebrejštině znamená „král“.

Napadlo mne, že Jan připojil tento detail jako symbolickou nápovědu, protože další dvě kapitoly hovoří o Ješuovi jako o králi. Jan 18 a 19 nám podává k Ješuově úloze krále to nejhlubší vysvětlení, jaké nikde jinde nenajdeme.
Tady je pět částí tohoto vysvětlení:

  1. Pilátův rozhovor s Ješuou
  2. Vojáci, kteří se mu posmívali
  3. Davy, které skandovaly odmítnutí
  4. Veleknězova věrnost císaři
  5. Nápis nahoře na kříži

Zkouška začíná otázkou. Jan 18:33 – Pilát ….. zavolal si Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král Židů?“ Namísto aby odpověděl ano nebo ne, Ješua se zeptal Piláta, na jakém základě mu otázku položil. Příčina, proč se Ješua Piláta takto
zeptal, tkví v tom, že otázka má dvě části.

  1. Jsi politickou postavou, která má za úkol podnítit vzpouru vůči císaři? Odpověď zní ne.
  2. Jsi králem jiného druhu? Odpověď zní ano.

Proto i my musíme mít v obou polovinách jasno. Nevedeme ozbrojenou vzpouru. Ale vyhlašujeme Mesiáše, pomazaného krále, který reprezentuje Boží autoritu.

Ješua říká Pilátovi, že je vskutku králem. Jeho království má původ v nebesích (18:36). Disponuje nebeskou autoritou, která převyšuje politické vlády tohoto světa (19:11). Jeho Království je založeno na duchovní pravdě (18:37).
Nakonec toto království mající nebeskou autoritu a stojící na duchovní pravdě převezme všechny vlády tohoto světa při Ješuově příchodu.

Po diskusi s Pilátem jeho vojáci začali Ješuu znevažovat. Jan 19:2-3 – Vojáci z trní upletli věnec, vložili mu jej na hlavu a oblékli mu purpurový plášť. A přicházeli k němu a říkali: ‚Buď zdráv, králi Židů!‘

Tento bizarní výsměch Ješuovi byl ve skutečnosti pravdou, které někdo nastavil zrcadlo. Bylo to něco jako divadelní představení naruby. Jednoho dne se všichni vojáci tohoto světa a všichni ostatní vládci v oblasti politické, ekonomické a vojenské moci skloní před Ješuou a uznají jej za svého Krále a Pána.

Poselství evangelia prohlašuje, že se „skloní každé koleno“ (Izajáš 45:23, Filipským 2:10). Ješua je duchovně prohlášen králem. Všechny lidské bytosti jsou povolány podrobit se mu. Ti, kteří nyní přijmou Ježíše jako krále, jsou zváni do jeho království. Ti, kteří se mu nyní vysmívají, jej také přijmou za krále, ale dostane se jim trestu namísto požehnání.

V tomto případě vojáci byli Římané, pohané, zástupci svého krále, císaře. Vysmívali se Ješuovi nejen jako králi, ale také jako Židovi; skrze to se posmívali i židovskému lidu. Pro ně to byl další příklad římské nadvlády nad Židy.

Ješua je pak představen davu ve třech různých dimenzích či identitách:

  1. Jan 19:5 – Hle, člověk, „Ide Anthropos
  2. Jan 19:7 – syn Boží, „Ihos Theos“
  3. Jan 19:14 – Hle, váš král, „Ide Basileos“

Pilát vyvedl Ješuu ven před davy lidí. Řekl: „Hle, člověk“ (pro člověka je v řečtině slovo „Anthropos“, ze kterého jsou odvozeny slova jako antropologie nebo antropomorfismus.). Biblický odkaz vede až k Adamovi, prvnímu člověku. Je zde On, Ješua, který představuje drama i trauma lidské rasy. Ješua je nejvyšší lidskou
bytostí.

Odpovědí tehdejších lidí je “Ukřižuj ho!” Zvrácenost je tak hluboká a tak podivná. Jsou to lidské bytosti, které proklínají lidskou rasu. Jsou to Židé, kteří proklínají nejvyššího Žida a tím proklínají sami sebe.

Potom kněží (cohanim) říkají, že důvodem, proč by měl být ukřižován, je to, že ze sebe udělal Božího syna. (19:7). Lidé s ním zacházeli jako s člověkem; vojáci s ním zacházeli jako s králem; kněží s ním zacházeli jako s Božím synem. Každá skupina reagovala podle toho, co ji znepokojovalo.

Kněží pokračují ve své snaze, aby na Ješuovi byl vykonán trest smrti. Když pochopí, že Pilát váhá, mění svoji taktiku. Chápou, že teologický argument o božství Mesiáše nemá na Piláta vliv. Přepnou a hovoří s ním o oblasti, ve které je zranitelný: jde o jeho úlohu reprezentovat císaře.

Jan 19:12 – Propustíš-li ho, nejsi přítelem císaře; každý, kdo se vydává za krále, se protiví císaři.

V určitém smyslu kněží zrazují svoji vlastní funkci tím, že vyzývají Piláta, aby svoji funkci nezradil. Potom zcela zapírají svoji vlastní víru:

Jan 19:17 – Nemáme krále, jen císaře.

Od židovských kněží YHVH je takové prohlášení naprosto mimo mísu. Vybírají si pohanského politika namísto židovského Boha; vybírají si pohanského tyrana namísto židovského krále. Toto odmítnutí Ješuy bylo nelogické a sebezničující.

Drama před ukřižováním spěje do finále, když Pilát posílá Ježíše pryč, aby byl ukřižován. Vydává vojákům rozkaz, aby umístili nad jeho hlavu nápis, který ironicky i úředně prohlašuje, že Ješua je vskutku králem Židů.

Jan 19:19 – Pilát napsal a upevnil na kříž také nápis, na kterém bylo napsáno: ‚Ježíš Nazaretský – král Židů‘.

Místo ukřižování bylo u hlavní cesty hned za branou do Jeruzaléma. Proto nápis vidělo mnoho lidí. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky a obsáhl tak veškerou populaci v císařově říši.

Kněží protestovali a říkali, že by nápis mohl být chápán tak, že byl potvrzen jako židovský král, namísto aby z něj vyplývalo, že byl odsouzen za povyšování se. Jan zaznamenává, že Pilát odpověděl: Jan 19:22 – Co jsem napsal, to jsem napsal. Jan chápe Pilátovo rozhodnutí jako boží zásah.

V Janově chápání Pilát prorokuje stejně jako velekněz, který prorokoval o Ježíšově ukřižování (Jan 11:50). Proroctví přináší ten, kdo reprezentuje císaře: Tento Ješua je člověkem, který bude králem, který jednoho dne nastoupí na jeho místo.

Na kříži se Ješua hlasitě modlil za odpuštění našich hříchů (Lukáš 23:34). K ústní zprávě se navíc přidává psaná zpráva, že Ješua je králem Židů. Skrze slovo úst Ješua vyhlašuje naše spasení. Na stejném kříži, skrze psaný nápis, Pilát vyhlašuje Ješuovo
království. Přijímáme jak ústní, tak psané poselství: spasení a království.

Ješua je Malchos, král Židů. Byl k tomu předurčen nebesy a byl za něj prohlášen římským vládcem. Je to legální; je to oficiální; je to vyřízeno; je to zapsáno.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-06-12T12:40:14+00:00 12 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otázka krále