by
16 dubna, 2020

This post is also available in: English Français Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 polski Dansk

Pesach a poslední večeře – celosvětově bok po boku

Již celá léta nás Bůh vede k tomu, abychom jako celosvětová rodina byli jednotní ve víře, s tím, že v nás přebývá Duch svatý. Tuto vizi čerpáme z Ješuovy modlitby v Janovi 17, abychom v Boží lásce byli všichni jedno. Zakoušíme to, že mezinárodní ekklésia skutečně existuje. Je to společenství víry, obecenství a sjednocení, které prohlubováním naší vzájemné lásky narůstá geometrickou řadou, a to z hlediska kvality i co do množství.

Vcházíme do strategické jednoty skrze smluvní vztahy mezi Židy, Araby a lidmi z každého národa a etnické skupiny. Tak rozvětvené vztahy na celosvětové úrovni nemají nikde v historii obdoby.

Snažíme se uvést toto mezinárodní společenství do souladu s historickým řádem Bohem ustanovených smluv, biblickým kalendářem i prorockými modely. Nicméně kdykoli hovoříme o židovských kořenech, světové spolupráci, svátcích atd., je potřeba opatrnosti. Snadno může dojít ke ztrátě vyváženosti. Chyby mohou vzniknout na obou stranách. Může to být přehnaná snaha o implementaci židovství do místní kultury anebo odmítání biblického významu židovských svátků a symbolů.

Věřím, že sladěním našeho celosvětového společenství s Božím smluvním řádem dojde k uvolnění velké duchovní moci. Správné mezinárodní sjednocení vyžaduje, že zachováme vyváženost.

Titulky na obrázku: Království, DOBA KONCE, MEZINÁRODNÍ OBECENSTVÍ, POSLEDNÍ VEČEŘE, PESACH.
Ústřední vodorovná linie – celosvětová rodina, mezinárodní společenství–  se šíří po celém světě. Takto jsme se propojili minulý týden – připojilo se více než 120 tisíc zařízení ze 147 zemí.

Místem, kde se mezinárodní společenství protíná s obdobím Velikonoc, je poslední večeře. Byla Poslední večeře bohoslužbou s památkou Páně či se jednalo o pesachovou večeři zvanou seder? Šlo o obojí! Došlo k rozdělení mezi židovskou a křesťanskou komunitou: jedna přistupovala k večeři Páně, druhá pořádala sederovou večeři. Postrádáme moc, která spočívá v jejich propojení.

K jejich propojení potřebujeme spojovací článek, kterým je právě poslední večeře – je naplno židovským Pesachem a je naplno i křesťanskou večeří Páně. Je velice důležité neminout spojovací článek mezi večeří Páně mezinárodní ekklésie a smluvním pokrmem Pesachu: poslední večeři Ješuy s jeho učedníky.

Pesach s večeří Páně se setkávají při poslední večeři. Dva se stávájí jedním, přičemž si každý zachovává svoji identitu. Je naší touhou, aby se Pesach a večeře Páně po dvou tisíciletích oddělení opět spojily. Poslední večeře je průsečíkem. Pokud jí porozumíme, dojde k mezinárodnímu sjednocení mezi večeří Páně a Pesachem.

Tím nechceme říci, že křesťané po celém světě musí plně dodržovat  židovský pesachový seder. Hovoříme však o tom, že právě Pesach tvoří původ a základ mezinárodní křesťanské večeře Páně. A obracíme se ke křesťanům s prosbou, aby znovu propojili památku Páně s jejím smluvním základem, kterým je Pesach. K tomu potřebují chápat poslední večeři ve spráném kontextu.

Židovskému světu zase říkáme, že Pesach dochází svého naplnění při poslední večeři. Pesachové symboly, kterými jsou velikonoční beránek, poháry vína, nekvašený chléb (maces) atd. – všechny mají svůj plný význam v Mesiáši Ješuovi. Bez Ješuy postrádají pesachové symboly svůj prorocký význam.

Poslední večeře je naplněním Pesachu; v poslední večeři má svůj původ večeře Páně. Po dva tisíce let byly od sebe odděleny. Mezinárodní ekklésia, která zahrnuje i mesiánské Židy a křesťany z Arabů, má příležitost tyto dvě významné složky spojit opět dohromady.

Nejen křesťané by se měli vydat po stopách dějin a porozumět Pesachu. Porozumíme-li své minulosti, budeme moci uvidět, kudy se v budoucnu vydat. Je to jako s lukem a šípem: cílem natažení luku dozadu je zacílením a vystřelením šípu kupředu.

Památka Páně je nadpřirozenou duchovní zkušeností. Přijímáme-li ji však bez jejích smluvních kořenů, nedostává se jí prorockého nasměrování. Spojením památky Páně s Pesachem prostřednictvím poslední večeře vznikne vektor. Pesach, poslední večeře a památka Páně jsou souřadnicemi na linii, která ukazuje směr.

Pesach má význam pro minulost, pro současnost i pro budoucnost. Dokonce i rabíni učí, že cílem slavení Pesachu není jen připomínat si minulost s faraónem a pyramidami; znamená to vyhlížet úplné vykoupení národa a příchod Mesiáše. Obsahuje budoucnost Mesiášova království.

Uvedení křesťanské večeře Páně do jedné linie s jejími smluvními počátky v židovském Pesachu nás připraví na události času konce. Příběh exodu obsahuje prvky, které nás vyučují o druhém příchodu Ješuy.

Pesach má dvě části: nejprve záchranu skrze krev Beránka a poté vojenské vítězství u Rudého moře. Osobní vykoupení se naplnilo při prvním Ješuově příchodu, totální vykoupení se naplní při jeho druhém příchodu. Spojíme-li si Boží modelové situace do jedné linie, obrátí to naši pozornost správným směrem a připraví nás to na dobu konce a na příchod Ješuova království.

Smíšený zástup, který vyšel z Egypta (Exodus 12:38) byl od počátku skutečným Božím záměrem –  on hledá skupinu lidí. Z tohoto smíšeného davu se nakonec stane takový obrovský zástup, že ho nikdo nedokáže sečíst (Zjevení 7:9). Božím přáním je „zvláštní lid“ a královské kněžstvo (Exodus 19:5-6, 1. Petrův 2:5, Zjevení 1:6; 5:10) z každého národa, jazyka i kmene.

K tomuto „zvláštnímu lidu“ patří Židé, Arabové i každá etnická skupina. Každý jednotlivec a každá etnická skupina má v Boží rodině rovnocenné místo. Až se mezinárodní ekklésia správným způsobem vydá na společnou cestu bok po boku, mělo by dojít k úžasnému uvolnění moci a ke zjevení slavných záměrů, které má Bůh se všemi svými dětmi dohromady.

Židé i Arabové jsou potomky Abrahama. Tvořili dvě první složky Boží rodiny a v určitém smyslu se stávají posledními dvěma složkami, které potřebují obnovu. Jakmile tyto dva poslední kousky skládanky – Arab i Žid – zapadnou na své místo v celosvětové rodině, bude puzzle složené a obrázek kompletní.

V pesachovém příběhu byli Židé a Arabové nepřáteli. V památce Páně jsou Židé a Arabové smířeni krví Beránka Ješuy. Nyní můžeme být partnery, nikoli nepřáteli. Do správné řady se mezinárodní společenství církve postaví tehdy, když se napojí na Pesach prostřednictvím poslední večeře. Až Židé a Arabové vstoupí do smluvního partnerství, stane se světová rodina úplnou.

Věříme, že se skrze tyto vztahy, kdy dojde ke spojení a pravému sjednocení, uvolní synergické duchovní probuzení.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-04-16T14:15:22+00:00 16 dubna, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pesach a poslední večeře – celosvětově bok po boku