by
19 června, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Dansk

Prorocké slovo pro Ameriku

Přátelé, za třiadvacet let služby si nevzpomínám na jediný případ zvěstování slova, o kterém bych vnímal, že přišlo od Boha v první osobě na celonárodní rovině. Když jsme ale dnes s manželkou jeli autem z Tel Avivu do Aškalonu, začal jsem se modlit a cítil jsem, že Bůh mluví. Začal slovy: „Lidé, uvědomte si, že v několika příspěvcích na internetu sdílíte svůj politický názor. Já chci, abyste prorokovali, aby lidé slyšeli mé srdce.“

A pak se mnou začal mluvit o svém srdci. Jakmile jsme dorazili do cíle, zapsal jsem si to. Níže jsou zapsané věci, o kterých jsem do té doby, než je řekl on, ani nepřemýšlel. Novozákonní prorokování je vždy částečné (1 K 13:9) a přefiltrované naší osobností. Je třeba, aby je rozsuzovali jiní, ale nemá se jím pohrdat (1 Te 5:20-21). Moje slova jsou ta, která nejsou v uvozovkách.

Pokorně to předkládám tělu (církvi) v Pánově bázni:
Níže uvádím, u čeho jsem rozpoznal, že je to vzkaz od Ducha svatého pro Ameriku:
„To, co se děje v Americe, nezpracovávejte politicky. To byste zaujali buď pravicový, nebo levicový postoj, avšak já sídlím na nebeských místech, ne na politické pravici ani na politické levici, nýbrž v nebi nahoře.

„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcemZemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“ (Koloským 3:1-2)

„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje.“ (Iz 55:8)

„Budete říkat ‚jenže tohle‘ a ‚jenže tamto‘, ale já toužím po vaší poslušnosti. Co říká moje slovo o chudých, trpících a zlomených? Říká, abyste si volili politické ideje? Nebo abyste se ujali těch lidí? Ujímat se lidí v mé lásce není řešení pravicové nebo levicové, ale je to řešení mířící vzhůru, které uvolní moji milost a moc.

„Klíčem k probuzení, který vy v „bělošské církvi“ hledáte, je bělošská církev oslovující černošskou komunitu mou láskou, uzdravující mocí a praktickou pomocí… [například nasloucháním a službou, a je-li to možné, i vyučováním a doučováním]—povolávám vás, abyste se s nimi podělili o svůj život.
„S lupiči a zločinci budu jednat prostřednictvím systému trestní justice, avšak i oni mají svůj účel, stejně jako jsem si použil Asýrie k soudu nad Izraelem (Iz 10:5-6). Nakonec budu Asýrii za její činy soudit.
„Chci ale, abyste pohlédli hlouběji a přinesli černé Americe můj uzdravující dotek. Jiná odpověď neexistuje. Slyšte můj hlas: ‚JINÁ ODPOVĚĎ NEEXISTUJE!‘ Budete mým tělem? Mýma rukama? Mé srdce kvůli nim puká. A co to vaše?

„Proč při proroctví o nadcházejícím probuzení užívám jako symbolu vedení města Kansasu? To proto, že tito představitelé jsou domorodí Američané. Utlačovaná komunita. Rozbitá a v nouzi.

[Někteří se třeba zeptají: „Jak dlouho budou ti Indiáni chovat zášť? Kolik let už minulo od doby, kdy otroctví bylo legální?“ Odpověď je prostá – dokud nedojde k uzdravení.]

„Toužíte-li po probuzení, budete muset vyjít ze svých čtvrtí a společenství uzavřených branami. Podělit se o své bohatství a zkušenosti s lidmi, kteří k vám nepatří. Jste ochotni? Čím je pro vás váš život? Bylo za vás zaplaceno výkupné. (1 K 6:20)

„Čím byl křik a pláč hebrejských proroků? Nahlédněte do jejich srdcí. Proč vstoupili na politickou scénu? Proto, aby dali průchod mému slovu a mluvili proti bezpráví. Jejich nářek zněl v zájmu zlomených, osiřelých, v zájmu dítěte postrádajícího otce a v zájmu vdovy.

„Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?“ (Iz 58:6)
[Žena přistižená při cizoložství, milosrdný Samařan, všichni ti nedotknutelní, jichž se Ješua dotkl – od žebráků přes malomocné po prostitutky.]

„Chcete po mně, abych ty agitátory odstranil, abyste si vy dál mohli pohodlně žít. Poslyšte mne, já jsem vás nepovolal k pohodlnému životu, nýbrž k tomu, abyste potěšovali ostatní – a v tom naleznete pravé potěšení. Ti agitátoři jsou moji služebníci, které jsem povolal, aby vás vyburcovali k zájmu o nuzné. Zareagujete-li na potřeby nuzných, budu se zabývat agitátory a sešlu občerstvující vánek – ten, po kterém toužíte.

„Ne, tohle není probuzení „v dárkovém balení“, jaké si přejete vy, nýbrž takové, jaké sesílám já. Potřebuji, abyste pro ně byli MNOU; ne abyste hledali výmluvy, proč si zaslouží to, co dostávají.
„Povstanete? Povstaňte při volání z nebe, kde Ješua pláče a přimlouvá se (Římanům 8:34) za všechny, kteří jsou v nouzi. Budete je volat ke mně, aby našli spasení a svobodu?

„Kam jdou MOJI vedoucí? Kde jsou MOJI AKTIVISTÉ, kde jsou mí SVATÍ AGITÁTOŘI, protějšky plenitelů, kteří dávají a neberou, které vede láska a nikoli nenávist? Bez vás to udělat nemohu. (Římanům 10:14) Nemám žádný plán B. Vy jste až do mého příchodu mými zástupci na zemi. Povstaň, lide Boží, a nepromeškej tento okamžik. Kdo zareaguje na povolání přinést těm lidem lásku?

„Vy za biblické hodnoty bojujete, já vás však povolávám, abyste je šířili svým životem. Co vám přineslo všechno to vaše bojování? Každý den ztrácíte území. Proč? Protože zapřaháte vůz před koně.

„Je snad Nová smlouva povoláním k boji za biblické hodnoty na veřejnosti? Nebo je povoláním kázat poselství evangelia, které mění životy? ‚Proto, kdo je v Kristu (v Mesiáši), je NOVÉ STVOŘENÍ. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!‘ (2 K 5:17)
„Kázal snad můj služebník Pavel ztraceným biblické hodnoty?

„‚Neodvážil bych se totiž mluvit o čemkoli kromě toho, co Mesiáš při vedení pohanů k poslušnosti Boha vykonal skrze mne tím, co jsem říkal i činil – skrze moc znamení a divů, skrze moc Ducha Božího. Takto jsem od Jeruzaléma celou cestu až po kraj kolem Illyrie naplno zvěstoval evangelium o Mesiáši. Mou ctižádostí bylo vždy kázat evangelium tam, kde o Mesiáši ještě neslyšeli …(Římanům 15:18-20)
„Jeho poselstvím byl Ježíš! Kázat o biblických hodnotách nevěřícím je jako řídit auto bez oleje. To nebude fungovat. [A také to dosud nefungovalo.]

„Náboženství, které přijímá náš Otec Bůh a které je ryzí a bez chyby, není kázáním biblických hodnot ztraceným, nýbrž toto: zajímat se o vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.‘
(Jakub 1:27)
„Tím olejem je však moc Mého Ducha. Budete-li kázat evangelium JAK v moci, TAK v lásce, slovem i skutkem, budete-li věrnými reprezentanty mého srdce před poničeným světem, uvidíte ovoce. A oni pak rádi přijmou mé hodnoty.“
KONEC

Cítil jsem, že je třeba říci více, zatím však pro takové prorokování nemám víru. Mám v USA přítele. S manželkou prožívají veliký zdar, mají tři dospělé děti. Asi před osmi lety se ujali afroamerického dítěte v předpubertálním věku. Nejprve fungovali jako mentoři, ale potom, když jí zemřela matka i pěstoun a dítě zůstalo v naprosto nefunkčním prostředí, ji adoptovali. Nyní bude maturovat na soukromé střední škole a zná Ježíše. Nedokáži si ani představit, kde by dnes byla bez nich!
Ne, každý není obdařen tímto druhem milosti, je to ale příklad, oč hlasitěji promlouvají skutky lásky než slova. Nemůžeme tento okamžik promeškat.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-06-19T10:31:52+00:00 19 června, 2020|0 Comments

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..