by
november 1st, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands Italiano 日本語 Čeština

Nazihistorien gentaget eller vækkelse for Riget?

Undertiden bliver vi så fortrolige med vores omgivelser, at vi knapt nok lægger mærke til dem. Vi bliver ”over-fortrolige” med de smukke og også de grimme ting. I Vesten er generationer blevet født, har levet og er afgået ved døden og som har været påvirket af et verdenssyn, som har sin oprindelse i oplysningstiden – det 18. århundredes filosofiske og intellektuelle bevægelse, som ”fortrængte” Gud til fordel for ”ræsonnement” og ”viden.” I dag bruges udtrykket ”sekulær humanisme”, når man taler om moralske mennesker uden Gud. I vores sekulære verden har Gud ikke længere megen plads i vores skoler, universiteter, i forretningsverdenen eller i regeringerne. Nu strækker dette sekulære system sig endda uden for Vesten på grund af vores globaliserede samfund og de moder-ne medier.

På Yeshuas tid havde de problematiske saddukæere, som ikke troede på Himlen eller det overnaturlige – de var effektivt menneskecentrerede, en tidlig form for ”sekulær humanis-me” (se Yeshuas lære om ægteskab og genopstandelsen i Matthæus 22: 23-33). Dette var ikke tilfældet med de problematiske farisæere, som troede på Himlen.

Yeshuas ankomst chokerede både saddukæerne og farisæerne. Beskrivelsen af Ham som ”Menneskesønnen” appellerer til vores optagethed som mennesker i denne verden, mens Hans titel som ”Menneskesøn” minder os om Himlen og det overnaturlige. Yeshua var vir-kelig både ”Menneskesøn” (Matthæus 8:20; 9:6; 11:19 osv) og Guds Søn (Matthæus 27:43; Lukas 1:35; Johannes 1:49-50).

Kompromisløs

Før 2. Verdenskrig dominerede den lutherske kirke den nationale religion, og de fleste var således lutheranere. dog var det imidlertid tragisk, at Hitler fandt det let at øve indflydel-se, infiltrere og dominere kirken. Det, der stod kompromisløst tilbage, var den bibelcen-trerede ”bekendende kirke”.

Pastor Dietrich Bonhoeffer fra Bbekendelseskirken  kritiserede lutheranerne for at tænke i ”to sfærer” i hans bog ”Etik”. Den nederste eller ”jordiske sfære” refererede til erhvervs-liv, politik og administration, mens den ”øverste eller himmelske sfære” refererede til bøn, lovprisning og kirkegang. Hans argumenter var, at lutheranerne udelukkende beskæfti-gede sig med den ”øverste” sfære, så nazisterne frit kunne dominere den nederste ; så med fokus på det himmelske var lutheranerne ikke til gavn for det jordiske. Derfor kunne nazisterne f.eks. konfiskere jødisk ejendom, marginalisere jøderne i samfundet og til sidst sende dem i gaskamrene, mens lutheranerne havde meget lidt teologisk grundlag for at gå imod det.

Det er alarmerende, at vores moderne humanistiske verden har samme DNA som nazisterne med potentiale for stor ondskab. Bibelsk tro og jødisk/kristne værdier er mar-ginaliseret, bagvasket og vil ultimativt blive forfulgt – den kristne kirke, det jødiske folk og stat. Verdens system interesserer sig, ligesom Saddukæerne med den jordiske sfære og meget lidt med den himmelske.

Vores respons

Det globale Messias’ Legeme i dag med alle dets forskelligheder skal reagere på mindst fem måder:

For det første må vi sikre os, at vi står i begge sfærer samtidigt og være optaget både af her og nu situationen og det evige – ”…giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er” – (Markus 12:17). Vi må søge indflydelse og være involveret i politik, forretningslivet, bioetik, genetiske spørgsmål, de fattige, miljøet og desuden bede, lovprise og evangelisere.

For det andet må vi ikke blive marginaliserede eller gjort tavse, men åbne debatten offent-ligt, så satans rige vil blive delt over og bragt til fald. Paulus gjorde det, da han debattere-de med jødiske ledere fra både saddukæiske og farisæiske kredse i Jerusalem, som det er re-fereret i Ap. Gerninger 23:6. Han erklærede, at han var ”for retten vedrørende de dødes opstandelse”. Han gentog argumentet for den sekulære romerske, politiske ledelse i Ap. Gerninger 24:21. Paulus bekymrede sig naturligvis om det jordiske, men han udfordrede saddukæerne og romerne til at tænke på det himmelske og på den måde modsige Yeshuas modstandere.

For det tredje er vi nødsaget til at evangelisere blandt folk med andre religioner og dermed folk, som er blevet utilfredse med deres tro, måske på grund af vold eller util-strækkelighed. F.eks. er mange muslimer simpelthen blevet sekulære og har dermed bevæget sig direkte fra den ” himmelske sfære” i deres religion til en ”jordisk sfære” uden religion. Yeshua er det tredje og ægte alternativ.

For det fjerde skal vi bede, ”strække vores hånd ud og helbrede og udføre tegn og undere i vores tjener, Jesu hellige navn; dette skal følges op af handling for at demonstrere det himmelske her på jorden.

Ved at gøre disse ting, kan vi fremme vækkelsen i vores samfund og byer, hvilket kan ak-tivere en ændring og fremme Guds rige ”i himlen som på jorden” – (Matthæus 6:10). Så vores femte handling er at bede Herrens bøn i lyset af disse ting og forventningsfulde vente på svar.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-11-06T14:22:58+00:00 november 1st, 2019|Kommentarer lukket til Nazihistorien gentaget eller vækkelse for Riget?