by
januar 16th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Русский Čeština ไทย

Af Asher Intrater

Vores undervisning om ”indordning/samdrægtighed” har skabt en del interesse både i Israel og rundt om i verden. Her følger en række citater fra bogen ”Alignment” om relationerne mellem de messianske jøder og de hedenske kristne, gensidig indordning, partnerskab og synergi.

 1. Side 9. Den globale indordning har at gøre med de rette relationer mellem sande kristne rundt om i verden og Israels messianske restgruppe for at være rede til Yeshuas 2. komme. Det handler om indordning til Guds orden og vores forberedelse til af etablere Hans Rige på jorden.
 2. Side 17. Når vi har et blødt hjerte og en følsom samvittighed, søger vi denne intime ind-ordning og samdrægtighed i alle situationer.
 3. Side 18. Indordning er en orden, som tillader alle at have sin plads – at alle kan virke, alle kan bære frugt.
 4. Side 24. Anger er første skridt hen imod indordningen.
 5. Side 25. Herren Yeshua er hjørnestenen i vores personlige indordning under Guds plan og mening.
 6. Side 27. Åndelig indordning er moralsk Mangel på moralsk dømmekraft gør, at mange af os ”karismatikere” synes ”uldne”. Helligånden er mere ”moral” end ”mystik”.
 7. Side 43. Den fulde genopretttelse af Riget kan kun ske, når Yeshua vender tilbage.
 8. Side 44. Vi er kaldet til at fuldføre den apostolske befaling. Vi fortsætter blot med det, de påbegyndte. Deres generation begyndte missionsbefalingen. Vores generation fuldfører den (forhåbentlig!).
 9. Side 56. Ved den 2. komme, vil denne verdens riger overgives til Yeshua og til det folk, som har lært at vandre i retfærdighed.
 10. Side 64. Yeshua er Kirkens leder (Efeserbrevet 1:22) og konge af Israel (Johannes 12:13).
 11. Side 80. Indordning er en lettere form for autoritet end direkte underkastelse, skønt det tydeligvis indeholder et ”underkastelseshjerte”. Spørgsmålet handler ikke om organisato-risk kontrol, men om den rette retning for at tjene Herren i disse endetider.
 12. Side 90. Indordning kræver en rigtig relation mellem den israelske rest og den inter-nationale Ekklesia. Det er cirkler inden i cirkler. Alle er lige. Indordning er designet til at garantere, at alle er inkluderet.
 13. Side 91. Religiøse fordomme søger at udelukke folk gennem etnisk stolthed; pagtmæssig indordning søger at inkludere alle ved at kappes om at vise hinanden agtelse (Romerbre-vet 13:10).
 14. Side 111. Vi bruger Apostlenes Gerninger kapitel 15 om apostelmødet som et bibelsk ek-sempel og mønster på, hvorledes seniorledere kan mødes og indordne sig under hinan-den. Vi påstår ikke, at vi er ”Jerusalemrådet”. Vi siger, at seniorledere burde mødes mindst én gang om året for gensidig forpligtelse og ansvarlighed.
 15. Side 112. Det vidnesbyrd, som vi har haft i Tikkun Tjenesten i næsten fyrre år hos ledere, som vandrer i pagten, samarbejdet og gensidig ansvarlighed, frembringer basis for tillid, sikkerhed og stabilitet, som har været til velsignelse for mange. Vi er blot én strøm af mange; men vi søger at skabe et mønster for vores seniorlederskab efter modellen i Apostlenes Gerninger kapitel 15. Denne model handler om, at seniorlederne mødes periodisk i en at-mosfære af gensidig indordning.
 16. Side 149. Arabiske kristne og messianske jøder må favne hinanden som dele af Abrahams familie.
 17. Side 186. De ledende principper i processen er gensidig indordning og ydmyghed. Yd-mygheden her er det modsatte af etnisk stolthed. Etnisk ydmyghed hos både jøder og hedninger, hos både Israel og Kirken, bringer alle i en global indordning og er en mani-festation af Guds herlighed. Denne racemæssige ydmyghed er en direkte modsætning til ”udvalgt-hed” i betydningen racemæssig overlegenhed. Jødisk og kristen bestemmelse er redefineret ved at tjene hinanden.
 18. Side 189. Gud bruger Israels og Kirkens ”oliventræ partnerskab” for at skabe en bedre verden, hvor der ikke er racemæssig overlegenhed eller etnisk stolthed. Der vil være yd-myghed, gensidig respekt og afhængighed af Guds nåde.
 19. Side 189. For at kunne modtage Guds nåde skal både jøder og hedninger være ydmyge.
 20. Side 190. Oliventræet er et billede på gensidig velsignelse og gensidig tjeneste.
 21. Side 191. Vil den messianske rest slippe bort fra selvcentrerethed og begynde at tjene Ek-klesia? Vil Ekklesia tage imod en forenende og tjenende rolle overfor den messianske rest? Den messianske restgruppe skal hjælpe den internationale Ekklesia til sin fylde. Kirken skal hjælpe Israel til sin fylde. Det er den dobbelte ydmyghed, som er nødvendig, for at vi kan komme ind i den rette indordning.
 22. Side 227. Indordningen, vi taler om mellem den internationale Ekklesia og den messianske gruppe, vil komme til sin fuldkommenhed i et samvirkende partnerskab og gensidig støt-te.
 23. Side 242. Synergi betyder, at teamwork vil skabe et overordnet bedre resultat, end hvis hver enkelt person i gruppen arbejder frem mod det samme mål individuelt.
 24. Side 243. Skiftende lederskab og indordning tillader forskellige kvaliteter og synspunkter at komme frem. Der er lederskab, teamwork og indordning.
 25. Side 244. Mysteriet i Efeserne 3:6 er, at hedningerne vil blive ”partnere i arven, partnere i Legemet og partnere omkring løfterne.” Det er indordning.
Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-01-16T11:22:17+00:00 januar 16th, 2020|Kommentarer lukket til Opsummering af ”Global Samdrægtighed”