by
april 29th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands Italiano 日本語 Čeština

Yeshua den første åbenbaring: Jehova, Jesus og dom

Navnet Jesus i sin oprindelige form er Yeshua  –  ‘שוע. Yeshua er en forkortet form af Joshua og er i sin oprindelige form Yehoshua – ‘הושע. Yehoshua betyder Yehovah frelser, ligesom Jehoshaphat eller Yehoshaphat ‘הושפט betyder Jehovah dømmer.

Navnet YHVH eller Jehovah ligger i navnet Yeshua, selvom de færreste mennesker ved det. Ligesom Yeshua kom for at frelse os, vil Han vende tilbage for at dømme, føre krig og regere over nationerne (Johs. Åbenbaring 19:11-16).

Når vi ser på endetidernes begivenheder, er der enorme plager og domme, som ligger uden for de flestes evner til at få passet ind i rammerne for vores teologi eller vores forstå- else af, hvem Gud er.

Der er mange paralleller mellem begivenhederne i endetiderne og begivenhederne om-kring udfrielsen af Egypten. Rabbierne siger:” Den sidste udfrielse vil blive som den første udfrielse.” Messias’ komme og verdens endeligt vil blive baseret på det mønster, som findes i 2. Mosebog. ”Som med Moses, ligeså med Messias”.

I 2. Mosebog bragte Gud ødelæggende plager over Egypterne for at nedbryde deres im- perium, bringe dem til omvendelse og sætte israelitterne fri. Gud brugte en mand (Moses) til med autoritet at frembringe disse plager. (Det hebræiske ord for plager er Makot – מכות, der betyder ”ramme” eller ”træffe”. Man kunne have oversat de ti plager til ”De ti fuldtræffere”).

Plagerne blev også beskrevet som et angreb fra ”ham, der ødelægger” (2. Mosebog 12:13). Det vigtige i teksten er imidlertid, at plagerne var straf, som blev sat igang af Gud, eksekveret af Guds menneskelige repræsentanter og udført med forudbestemte formål. Begyndelsen og slutningen på hver plage var kontrolleret af Moses og Aron, som adlød Guds direkte ordre.

Denne type begivenheder vil gentage sig i endetiderne. (Se Dan Justers ”Revelation: the Passover Key”). Der vil være en ond antikrist med et ondt imperium ligesom Faraos im-perium. Gud vil dømme voldsomt for at ødelægge dette imperium. Plagerne vil have tre hovedformål:

  1. At advare de onde om forestående forbandelser
  2. Bringe syndere til omvendelse og frelse
  3. Rense de hellige til større tro og renhed

Gud forventer, at Hans folk på jorden er i aktiv overensstemmelse med Hans handlinger. Vi skal samarbejde med Gud ved troen, ligesom Moses og israelitterne forventedes at skulle. Hvordan hænger dette sammen med vores forståelse af Gud?

Vi må forstå både Guds kærlighed og Hans strenghed (Romerbrevet 11:22). Vi må udvide vores forståelse af, hvem Gud er. For at kunne forstå begivenhederne i endetiderne, skal vi forstå Guds karakteristika, som virker i disse endetider. Afsløringen af, hvem Yeshua er i det første kapitel af Åbenbaringen går forud for alle begivenhederne i resten af bogen.

Da Yeshua blev født, var det vanskeligt for folk at forstå, at Han var Gud i form af et men-neske i et normalt, ikke-herliggjort legeme. Efter at Han var opstået fra de døde, var det atter vanskeligt for disciplene at forstå, hvem Han var. Han kom i en forandret form, og de havde behov for ekstra åbenbaring for at kunne kende Ham (Lukas 24:1–35).

En lignende oplevelse havde Moses i 2. Mosebog 6:1-8. Gud siger til Moses, at folk har kendt Ham ved navnet ”Gud den Almægtige”, men de har ikke kendt Ham ved navnet ”YHVH” (Jehova). Han fortsætter med at nævne fem eller seks forskellige måder, Han vil handle på for at bringe national dom og forløsning, som er karakteristisk for Hans navn YHVH.

Vi er i en lignende situation. Vi har kendt Yeshua som manden, der gik ved Genesaret Sø. Men vi har ikke kendt Ham som YHVH-Yeshua, anføreren for den himmelske hær, dom- meren over hele jorden, Ham, der eksekverer Guds vrede, den almægtige og ”pantokra-tisk konge.

For at kunne forholde os til de begivenheder, der ligger foran os, behøver vi en radikal ændring af vores forståelse af, hvem Yeshua er. Det var, hvad der skete for Johannes på øen Patmos. Job havde en tilsvarende oplevelse med hvirvelvinden, Moses ved den bræn- dende busk, og disciplene på vejen til Emmaus.

Johannes var chokeret og forandret af oplevelsen på Patmos. Vi har alle brug for vores egen ”Patmos-oplevelse”. Hvordan kan vi forholde os til begivenhederne i Åbenbarings-bogen, hvis vi ikke kan forholde os til Yeshua i Åbenbaringsbogen?

Nu er det tiden, hvor det skal ske. Det er et kritisk ”kairos” – tidspunkt for ændring. Lad os læse og forstå Åbenbaring ét, så vi kan favne og opleve begivenhederne i resten af bogen.

I Loven og Profeterne møder jeg Jehova-englen, som viser sig i en herliggjort og guddom-melig form, når Han var uden for Israel og i en normal menneskelig form, når Han var inde i Israel (se beskrivelserne af de mere end 30 situationer, hvor Jehova-englen viser sig i min bog ”Hvem spiste frokost med Abraham?”)

Yeshua optræder to skikkelser: én i herlighed og ild, og én i en ikke-herliggjort menneske- lig fremtræden. Han kom første gang med en normal ydmyg fremtræden, ridende på et æsel (Zakarias 9:9, Matthæus 21:1-9). Men Han vil komme anden gang i den herliggjorte, guddommelige form, ridende på en hvid hest med øjne af ild (Daniel 7:13-14, Johs. Åben-baring 19:11-16).

Vi har ikke kunnet finde ud at behandle en virusepidemi. Åbenbaringsbogen taler om, at en tredjedel af menneskeheden bliver dræbt (Johs. Åbenbaring 9:13-18; 16:1-9)! For at kunne forstå begivenhederne i Åbenbaringsbogen, skal vi nødvendigvis forstå Åbenba- ringsbogens Yeshua.

Mange af jøderne misforstod Yeshua ved Hans første fremkomst. Mange kristne vil for-mentlig på samme måde misforstå Ham ved den anden. Det er ikke længere et spørgsmål om teoretisk teologi. Vi er på vej ind i endetiderne, og vi skal have en forståelse af endeti-dernes Yeshua.

Før Moses stod foran Farao i Egypten, skulle han forstå Jehovas mægtige dom og forløs-ning. Inden vi kan stå foran endetiderne, skal vi også forstå Yeshua som ”Jehova-Jesus”. De mægtige måder for Yehovas dom og forløsning er også i Yeshuas navn, og vi har ikke erkendt det.

Ligesom Yehova sendte Moses og Aron for at konfrontere Faraos onde imperium, sådan sender Yehova-Yeshua os ud for at stå imod Dyrets onde kræfter i endetiderne (Johs. Å-benbaring 11:8). Navnet Yehovas autoritet er i navnet Yeshua. Lad os genopfriske råbet fra 2. Mosebog ”Lad mit folk gå!”

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-04-29T10:31:49+00:00april 29th, 2020|Kommentarer lukket til Yeshua den første åbenbaring: Jehova, Jesus og dom