by
oktober 19th, 2018

This post is also available in: English Português

De Zeven-voudige Bediening!?!

Asher Intrater

In Handelingen 1, waren er alleen “Apostelen” als pastors.  Laten we ze de Apostelen van het Lam noemen (Openbaring 21:14) Er waren er twaalf.

In Handelingen 6, toen de gemeente groeide, waren er meer pastors nodig. Deze werden “diakenen” genoemd. Er waren er zeven. Dit was het tweede stadium. Veel van hen waren Grieks sprekend.

In Handelingen 8, kwam er, vanwege de vervolging, verspreiding van de gemeenschap in Jeruzalem en het verbreiden van de boodschap van het evangelie een nieuwe bediening op, “evangelist” genoemd. De eerste evangelist was Philippus, die eerst diende als diaken (Handelingen 21:8). Hij ging naar Samaria.

In de tijd van Handelingen 11 waren de gemeenten vermenigvuldigd tot het punt dat er leiders nodig waren in de nieuwe gemeenten. Ze gebruikten een naam van de leiders van het oude Israël, die “ouderlingen” genoemd werden; voor het eerst genoemd in Handelingen 11:30. Binnen een paar jaar werd dit de praktijk, om ouderlingen aan te stellen in IEDERE gemeente (Handelingen 14:23). In Handelingen 15 (vers 2) hadden de ouderlingen uit de plaatselijke gemeenten en de apostelen buiten de gemeenten een uitgebreid leiderschapslichaam gevormd.

In Handelingen 13, toen de gemeente in Antiochië groeide, ontwikkelden zich nog bijkomende soorten leiders, samen met de ouderlingen en apostelen. Deze werden “profeten en leraren” genoemd (Handelingen 13:1). De naam “profeten” werd gehaald van de oude Israëlische profeten, maar ze vertegenwoordigden een nieuw stadium van profetie – deel van het normale leiderschap van de Nieuw Testamentische gemeenten. Tot die tijd lag de bediening van onderwijs bij de apostelen (Handelingen 2:42), maar nu werd Bijbels onderwijs vermenigvuldigd en uitgebreid naar andere gemeenteleiders.

In de tijd van Handelingen 14 waren Paulus en Barnabas op hun plaats in hun zending, uitgezonden door de gemeente in Antiochië, om het evangelie te prediken en de Schrift te onderwijzen. Ze waren onder de profeten en leraren in Antiochië. Maar toen zij meer gemeenten gingen stichten en ouderlingen in die gemeenten gingen aanstellen, werden zij zelf “apostelen” (Handelingen 14:14). Paulus en Barnabas waren duidelijk geen deel van de Twaalf Apostelen van het Lam.

Paulus en Barnabas vertegenwoordigden een nieuw stadium van vermenigvuldiging en uitbreiding van de originele apostolische bediening. Veel andere apostelen volgden (zelfs “Andronicus en Junia” uit Romeinen 16:7). Sommigen waren zelfs “super” apostelen, zoals Apollos (1 Korinthe 3:3-6) en Jakobus (1 Korinthe 15:7). Er waren zoveel apostelen dat veel van hen namaak waren. De vroege geloofsgemeenschap moest onderscheiden wat waar was en wat niet (Openbaring 2:2).

Multi-tasking

Dit nieuwe stadium van normale apostolische leiders nam toe tot het een geaccepteerd deel van de gaven en functies binnen een Nieuw Testamentische gemeente werd. (1 Korinthe 12:28-29)

De volheid van de vermenigvuldiging van de oorspronkelijke “Apostelen” is te vinden in Efeze 4:11, waar je “apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren” vindt. De oorspronkelijke Apostelen vervulden alle vijf deze functies. Maar nu is de apostolische rol gebroken in vijf verschillende rollen, soms de “vijf-voudige” bediening genoemd. Deze vijf rollen zijn gaven van de Heilige Geest, door Yeshua gegeven aan de gemeenschap van gelovigen na Zijn hemelvaart (Efeze 4:7-10).

De Apostelen voerden alle vijf soorten bedieningen uit, maar tegenwoordig worden deze functies vervuld door vijf verschillende dienaren. Het was een logische en noodzakelijke ontwikkeling van vermenigvuldiging en belangenspreiding. Bijzonder is dat het woord “herder” (poimen in het Grieks) als bedieningen rol maar EEN keer (!) in het Nieuwe Testament wordt genoemd – hier in Efeze 4. Er bestaat niet zoiets als herder die niet in teamwerk is met apostelen, profeten, evangelisten en leraars.

Logische Progressie

Het is ironisch dat de rol van herder niet expliciet gevonden wordt in het boek Handelingen, terwijl er een heleboel apostelen waren; en ook vandaag denken velen dat er geen behoefte meer is aan apostelen, maar iedere seniorleider van een gemeente zou eenvoudig “pastor” genoemd moeten worden. Veel senior gemeenteleiders zijn in feite meer leraar of apostel dan herder.

Het lijkt erop dat de rol van herder, ontwikkeld uit die van ouderling, een soort leider-ouderling in de plaatselijke gemeente is.

Laten we de ontwikkeling en vermenigvuldiging van de unieke bediening van de Apostelen tot de veelzijdige functies van de Nieuw Testamentische ecclesia eens op een rijtje zetten.

  1. Handelingen 1 – Twaalf Apostelen
  2. Handelingen 6 – Zeven Diakenen
  3. Handelingen 8 –  Evangelisten
  4. Handelingen 11- Ouderlingen
  5. Handelingen 13 – Profeten, Leraren
  6. Handelingen 14 – Nieuwe Apostelen
  7. Efeze 4 – Herders

Daarom is het misschien preciezer te spreken van de “zeven-voudige” bediening. De ene rol van de oorspronkelijke Apostelen werd uiteindelijk zeven rollen die samenwerkten. In chronologische orde waren het: diaken, evangelist, ouderling, profeet, leraar, apostel, herder. Dat is het volledige spectrum van dienend leiderschap voor de geloofsgemeenschap. Wij allen samen, als de “heiligen” van God, gaan door als de uitbreiding van de originele apostolische opdracht.

Samen weerspiegelen we wonderbare natuur van onze Messias Yeshua, die Zelf de Apostel en Hogepriester is en de Herder van onze ziel (Hebreeën 3:1; 1 Petrus 2:25).

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-04-14T16:04:41+00:00oktober 19th, 2018|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor De Zeven-voudige Bediening!?!