by
juli 17th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano ไทย

Nieuwe Houding voor Moeilijke Tijden

We komen in nieuwe en enigszins moeilijke tijden. Het lijkt mij toe dat we als gelovigen in Yeshua meer begrip nodig hebben hoe we om moeten gaan met beproevingen en verdrukking.

Uiteindelijk is het de wil van God dat we materieel gezegend leven. Aan het eind van de Bijbel zien we dat er voor goed geen pijn zal zijn, geen rouw en geen tranen. (Openbaring 21:4)

Hoewel, in deze tijd is er een tendens dat de mens zich afkeert van God in tijden waarin alles goed gaat en zich keert tot God in moeilijke tijden. Mensen die niet geloven schijnen minder geïnteresseerd over God te horen als alles makkelijk is en schijnen er meer open voor te staan als de situatie moeilijk is.

Zelfs wij, als toegewijde gelovigen, hebben de neiging minder vurig te zijn en meer bezig met de dingen van de wereld en het vlees als alles op rolletjes loopt. Als we met moeilijkheden te maken hebben, dan neigen we meer naar nederigheid, zuiverheid, gebed en eenheid.

Als er uiterlijk meer moeilijkheden zijn dan neigen we meer naar geestelijke zaken. Op deze mysterieuze manier kunnen moeilijke tijden een zegen zijn. Moeilijke tijden zijn deels een oordeel van God. Dit oordeel houdt in Zijn genade om zowel ongelovigen als gelovigen dichter bij Zichzelf te brengen.

God wil niet dat we lijden. Maar Hij ziet dat er in tijden van lijden een grotere geestelijke vooruitgang is. We meten zegen niet alleen naar materieel comfort maar naar geestelijke zuiverheid.

Daarom, in moeilijke tijden moeten we kijken naar de positieve zegen en de bedoeling van God. We moeten de soevereiniteit van God erkennen en Zijn rechtvaardige oordelen te midden van beproevingen en verdrukking.

In de eindtijd zal het volk van God Hem gaan prijzen vooral om het thema dat de oordelen van God rechtvaardig zijn. Dat staat voor een belangrijke verandering in houding voor de meesten van ons

  • Openbaring 11:17-18 – “Wij danken U, Heere God… dat Uw toorn is gekomen en het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en het loon te geven aan Uw dienstknechten…”
  • Openbaring 15:4 – “Uw rechtvaardige oordelen zijn openbaar geworden…”
  • Openbaring 16:7 – “Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig…”
  • Openbaring 19:2 – “Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig…”

Als moeilijkheden zich voordoen is er een goddelijke en een demonische kant. Er zijn twee tegengestelde waarheden die zich tegelijkertijd voordoen. Midden in de moeilijkheden moeten we het deel dat van God is herkennen en ons daaraan overgeven; en dan kunnen we dat deel dat niet van God is weerstaan.

Jakobus 4:7 – Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.  (zie ook I Petrus 5:6-9)

Als we moeilijke tijden zien op het terrein van economie, politiek, gezondheid, dan moeten we de situatie herkennen als een genadig oordeel van God om ons te vernederen; hetgeen God toestaat ons te genezen en ons land te herstellen.

II Kronieken 7:13-14 – Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Merk op dat in vers 13 de Heer alle verantwoording neemt als Degene die de moeilijkheden heeft veroorzaakt. De moeilijkheden worden gezien als Gods oordeel over zonde. (Het is niet makkelijk voor mensen moeilijkheden te zien als Gods oordeel voor hun eigen fouten.) Het doel van het oordeel is voor ons; het is een reden om ons te bekeren en terug te keren naar Hem.

Als wij ons bekeren, dan belooft God alles te genezen. De oplossing voor de economische situatie ligt niet in de economie. De oplossing ligt niet bij de meerderheid van mensen die God niet kennen. De oplossing ligt bij de gemeenschap van gelovigen. Als wij ons bekeren en God zoeken, zal Hij de uiterlijke problemen oplossen.

Zoals de oplossing voor de politieke situatie niet in de politiek ligt, het is gebed. De oplossing voor de gezondheidsproblemen ligt niet in het departement van gezondheid, het ligt in het feit dat wij weer terugkeren tot Hem. Gods doel is zondaars redden en heiligen en reinigen. Als dat gebeurt, kan Hij makkelijk voorzien in de materiele zegen.

Daniel profeteert over vervolging in de eindtijd en de overheersing van de Antichrist gedurende een zekere periode.

Daniel 11:31-33, 35 – Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. En hen die handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagen lang…. Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

De machten van het kwaad zullen bijna alles vernietigen. Toch zullen juist in die tijd veel mensen tot geloof komen, en het volk van God zal gereinigd en geheiligd worden. In  vreselijke vervolging zullen zij machtig zijn in geest en geloof.

Het is makkelijk om een overwinningshouding te hebben als alles goed gaat. Het is als het kijken naar een sportwedstrijd op de televisie. Maar, de echte overwinning zit hem in het overwinnen van de beproevingen en verdrukking. In tijden van zegen zijn wij overwinnaars. Als we geloof hebben midden in de moeilijkheden, dan zijn we meer dan overwinnaars.

Romeinen 8:35, 37 – Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? … Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons heeft liefgehad.

God wil dat wij overwinnen en overwinnaars zijn. Hij stuurt ons door moeilijkheden; begeleidt ons, bemoedigt en helpt ons. Als we ons vasthouden aan de liefde van God temidden van de moeilijkheden, krijgen we kracht in geloof en worden we sterk als staal. Op deze manier zien we een groter zegen in tijden van moeilijkheden dat in makkelijke tijden.

Laten we onze houding veranderen over tijden van moeite en verdrukking. We zien de hand van God. We onderwerpen ons aan de wil van God en Zijn doel achter de moeilijkheden. We laten God ons reinigen en nederig maken. We houden ons aan Zijn liefde. We laten geloof zien te midden van beproeving. God zal werken in ons hart en in het hart van degenen om ons heen.

Jakobus 1:2-4 – Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekort schiet.

Als we het positieve doel van God zien in beproevingen dan beschouwen we ze als zegen en vreugde. Dat brengt geloof. Een nieuwe houding van geloof om overwinning te hebben midden in beproeving en verdrukking.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-07-17T12:02:38+00:00 juli 17th, 2020|0 Comments

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.