by
april 23rd, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Italiano 日本語 Čeština Dansk

Yeshua van Openbaring Een: Jehovah, Jezus en Rechtspreken

De naam Jezus is origineel Yeshua – ישוע. Yeshua is een verkorte vorm van Joshua, origineel Yehoshua – יהושע. Yehoshua betekent Yehovah redt, net als Jehoshaphat of Yehoshaphat יהושפט betekent Jehovah spreekt recht.

De naam YHVH of Jehovah zit in de naam Yeshua, al weten de meeste mensen dat niet. Zoals Yeshua kwam om ons te redden, zo zal Hij terugkomen om recht te spreken, oorlog te voeren en over de naties te regeren (Openbaring 19:11-16).

Wanneer we kijken naar de eindtijd, zien we daar enorme plagen en oordelen, die voor de meesten van ons ver buiten ons vermogen liggen ze te passen in het raamwerk van onze theologie of van ons begrip van wie God is.

Er zijn veel parallellen tussen de gebeurtenissen van de eindtijd en de gebeurtenissen van het Exodus verhaal. De Rabbijnen zeggen: “De Laatste Verlossing zal zijn als de Eerste Verlossing.” De komst van de Messias en het einde van de wereld zal gebaseerd zijn op het patroon dat we zien in het boek Exodus. Zoals met Mozes, zo met de Messias.

In het boek Exodus bracht God rampzalige plagen over Egypte om het rijk te vernietigen, hen tot bekering te brengen en het volk vrij te laten. God gebruikte een man (Mozes) om autoriteit uit te oefenen om deze plagen te brengen. (Het woord in Hebreeuws voor plagen is Makot – מכותdat betekent slaan of treffen. Het had ook vertaald kunnen worden als De Tien Slagen.)

De plagen werden ook beschreven als een aanval van de “vernietiger” (Exodus 12:13). Maar in de tekst wordt benadrukt dat de Plagen door God geïnitieerde straffen waren, uitgevoerd door Gods menselijke vertegenwoordigers, en met een vooropgesteld doel. Het begin en einde van elke plaag werd beheerst door Mozes en Aaron, en zij gehoorzaamden Gods directe bevelen.

Dit type gebeurtenissen zal in de eindtijd terugkeren. (Zie Dan Justers “Revelation: The Passover Key”.) Er zal een duister Antichrist rijk zijn naar het beeld van Farao’s rijk. God zal enorme oordelen brengen om dat rijk te vernietigen. De plagen zullen drie hoofd doelen hebben:

  1. De slechte mensen waarschuwen voor aanstaande verdoemenis

  2. Zondaars tot bekering en redding brengen

  3. De heiligen tot groter geloof en reinheid verfijnen

God verwacht van Zijn mensen op aarde dat zij in overeenstemming zijn met Zijn oordelen. We moeten met God samenwerken in geloof, net zoals Mozes en de Israëlieten verondersteld waren dat te doen. Hoe kan dat passen in ons begrip van God?

We moeten de vriendelijkheid én de ernst van God begrijpen (Romeinen 11:22). We moeten ons begrip van wie God is oprekken. Om de gebeurtenissen van de eindtijd te begrijpen, moeten we de kenmerken van Gods werken in deze eindtijd begrijpen. De bekendmaking van wie Yeshua is in het eerste hoofdstuk van Openbaring gaat vooraf aan alle gebeurtenissen van de rest van het boek.

Toen Yeshua geboren werd, was het moeilijk voor de mensen om te begrijpen dat Hij God was in de vorm van een mens, in een normaal, niet-verheerlijkt lichaam. Nadat Hij was opgestaan uit de dood, was het weer moeilijk voor de discipelen om te begrijpen wie Hij was. Hij kwam in een andere vorm en zij hadden extra openbaring nodig om Hem te herkennen (Lucas 24:13-5).

Een soortgelijke gebeurtenis deed zich voor bij Mozes in Exodus 6:1-8. God vertelt Mozes dat het volk Hem gekend heeft onder de naam El Shaddai, maar zij hebben Hem niet gekend onder de naam YHVH (Jehovah). Hij vervolgt met het opnoemen van vijf of zes verschillende manieren waarin Hij zal handelen om op nationaal niveau oordeel en redding te brengen, en die manieren zijn kenmerken van Zijn naam YHVH.

We hebben een soortgelijke situatie nu. We hebben Yeshua gekend als de man die liep langs het meer van Galilea. Maar we hebben Hem niet gekend als YHVH-Yeshua, de aanvoerder van de hemelse legers, de rechter van de hele aarde, de uitvoerder van de toorn van God, de almachtige en de “pantokratische”(alom-heersende) koning.

Om te kunnen omgaan met de gebeurtenissen die voor ons liggen, hebben we een radicale verandering van ons begrip van wie Yeshua is nodig. Dit is wat er met Johannes op het eiland Patmos gebeurde. Job had een soortgelijke ervaring met de wervelwind, Mozes bij de brandende struik, de discipelen op de weg naar Emmaüs.

Johannes was geschokt en getransformeerd door de ervaring op Patmos. We hebben allemaal onze eigen persoonlijke Patmos-achtige ervaring nodig. Hoe kunnen we omgaan met de gebeurtenissen uit het boek Openbaring als we niet kunnen omgaan met de Yeshua uit het boek Openbaring?

Daar is het nu de tijd voor. Dit is een kritiek “kairos” moment van overgang. Laten we Openbaring Een lezen en begrijpen zodat we de gebeurtenissen in de rest van het boek kunnen omarmen en ervaren.

In de Wet en de Profeten, zie ik de Jehovah-Engel verschijnen in een verheerlijkte goddelijke vorm wanneer Hij zich buiten Israël bevond, en in een normale menselijke vorm wanneer Hij zich in Israël bevond (zie beschrijvingen van meer dan 30 verschijningen van de Engel-Jehovah in mijn boek: “Who Ate Lunch with Abraham?).

Yeshua heeft twee vormen: één van glorie en vuur en één van niet-verheerlijkte menselijke gedaante. Hij kwam de eerste keer met een normale nederige verschijning, rijdend op een ezel (Zacharia 9:9, Mattheus 21:1-9). Maar Hij zal de tweede keer komen in de verheerlijkte goddelijke vorm, rijdend op een wit paard met ogen van vuur (Daniël 7:13-14, Openbaring 19:11-16).

We hebben niet geweten hoe om te gaan met een virus pandemie. Het boek Openbaring spreekt van vernietiging van een derde van de natuur en van de dood van een derde van de menselijke bevolking (Openbaring 9:13-18; 16:1-9)! Om de gebeurtenissen in het boek Openbaring te kunnen begrijpen, moeten we de Yeshua van het boek Openbaring begrijpen.

Veel van de Joden hebben Yeshua ten tijde van Zijn eerste verschijning niet bergrepen. Veel Christenen zullen Hem waarschijnlijk bij Zijn tweede komst niet begrijpen. Dit is niet langer een zaak van theoretische theologie. We zijn aan het overgaan naar de eindtijd, en we moeten een begrip hebben van de Yeshua van de eindtijd.

Voordat Mozes Farao in Egypte onder ogen kon zien, moest hij Jehova’s machtige wegen van rechtspreken begrijpen. Voordat wij de eindtijd onder ogen kunnen zien moeten wij ook Yeshua als “Jehovah-Jezus” begrijpen. De machtige wegen van rechtspreken van Yehovah zijn ook in de naam van Yeshua, en dat hebben we ons niet gerealiseerd.

Zoals Yehovah Mozes en Aaron uitstuurde om het duistere rijk van Farao het hoofd te bieden, zo stuurt Yehovah-Yeshua ons om tegen de duistere machten van het Beest in de eindtijd op te staan (Openbaring 11:8). De autoriteit van de naam Yehovah zit in de naam Yeshua. Laat ons de Exodus roep en het Exodus moment hervatten: “Laat Mijn volk gaan!”

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-04-23T15:20:27+00:00april 23rd, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Yeshua van Openbaring Een: Jehovah, Jezus en Rechtspreken