by
July 21st, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano

ความคิดใหม่ ต่อช่วงเวลายากลำบาก

พวกเรากำลังเข้าสู่สิ่งใหม่ และช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลำบาก สำหรับผม มันดูเหมือนว่าพวกเราจำเป็นต้องมีความเข้าใจมากขึ้น ในฐานะ ผู้เชื่อทั้งหลายในพระเยซู ถึงความเกี่ยวข้องของการทดลอง และความยากลำบากทั้งหลาย

ในที่สุด เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพวกเราที่จะมีชีวิตอยู่บน พระพรที่เป็นจับต้องได้  ในตอนจบของพระคัมภีร์ เราทั้งหลายเห็นว่า จะไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีคำแช่งสาป และไม่มีน้ำตาอีกต่อไป ( วิวรณ์ 21: 4)

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้  มีแนวโน้มของมนุษยชาติที่จะหันหลังจากพระเจ้าในเวลาแห่งความสะดวกสบาย และหันมาหาพระเจ้า ในเวลาแห่งความยากลำบาก ผู้คนที่ไม่เชื่อดูเหมือนมีความสนใจน้อยลงที่จะฟังเกี่ยวกับพระเจ้า เมื่อทุกสิ่งดูเหมือนง่ายดาย และ ดูพวกเขาดูเหมือนจะเปิดมากขึ้น เมื่อเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก

สำหรับเราในฐานะผู้เชื่อก็เช่นกัน เราทั้งหลายมีแนวโน้มที่จะร้อนรนน้อยลง และยุ่งมากขึ้น กับสิ่งของต่าง ๆ ในโลก และ เดินในเนื้อหนังเมื่อ ทุกสิ่งดูง่ายดาย แต่เมื่อเราต้องจัดการกับความยากลำบาก เราทั้งหลายก็มีแนวโน้มที่จะเอนเอียงไปในทาง ความถ่อมใจ ความบริสุทธิ์ คำอธิษฐาน และ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

เมื่อมีความยากลำบากมากขึ้นที่เห็ฯได้จากภายนอก ก็มีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวไปสู่สิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณมากขึ้น ในวิถีลึกลับนี้ ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากจึงสามารถเป็นพระพรได้ ช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก เป็นส่วนหนึ่งของการพิพากษาจากพระเจ้า การพิพากษานี้ คือ พระคุณของพระเจ้าที่จะนำผู้ไม่เชื่อ และผู้เชื่อทั้งหลายให้เข้ามาใกล้พระองค์มากขึ้น

พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทุกข์ทรมาน แต่พระองค์ทรงเห็นว่า ในเวลาแห่งความทุกข์ทรมานนั้น มีความก้าวหน้าในฝ่ายวิญญาณที่มากขึ้น เราทั้งหลายจึงไม่ได้วัดพระพรจากความสะดวกสบายในสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้น แต่โดยความบริสุทธิ์ในฝ่ายวิญญาณ

ดังนั้น ในเวลาแห่งความยากลำบาก พวกเราจำเป็นที่จะมองพระพรเชิงบวก และจุดประสงค์ของพระเจ้า เราทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึง ความมีอำนาจสูงสุดของพระเจ้า และการพิพากษาอย่างชอบธรรมของพระองค์ ในท่ามกลาง การทดลอง และความยากลำบาก

ในยุคสุดท้าย คนของพระเจ้าจะเริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ในเรื่องของการพิพากษาอันยุติธรรมของพระองค์ นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอย่างชัดเจน สำหรับพวกเราส่วนใหญ่

  • วิวรณ์ 11: 17 – 18  พวกข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ …  ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไป และถึงเวลาที่จะประทานบำเหน็จแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ …”
  • วิวรณ์ 15: 3 บรรดามรรคาของพระองค์ยุติธรรมและสัตย์จริง
  • “ถูกแล้ว การพิพากษาของพระองค์สัตย์จริงและยุติธรรม”
  • วิวรณ์ 19: 2 เพราะการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรม

เมื่อความยากลำบากเข้ามา มีฝ่ายที่อยู่กับพระเจ้า และฝ่ายที่อยู่กับความชั่วร้าย มีความจริงที่ตรงกันข้ามกัน 2 ฝ่ายที่กำลังดำเนินไปในเวลาเดียวกัน ในท่ามกลางความยากลำบาก เราทั้งหลายจำเป็นต้องตระหนักและยอมจำนนในส่วนที่มาจากพระเจ้า และหลังจากนั้นเราทั้งหลายจะสามารถต่อต้าน และยืนหยัดต่อสู้ในส่วนที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าได้

ยากอบ 4 : 7 เพราะฉะนั้น พวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป (ดูได้ใน 1 เปโตร 5 : 6- 9)

เมื่อพวกเราดูช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในด้านเศรษฐกิจ ในการเมืองต่าง ๆ  ในด้านสาธารณสุข เราทั้งหลายต้องตระหนักว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการพิพากษา เป็นพระคุณจากพระเจ้า ที่จะถ่อมใจของเราทั้งหลายลง และอนุญาตให้พระเจ้าเยียวยารักษาเราทั้งหลาย และรื้อฟื้นประเทศชาติของพวกเรา

2 พงศาวดาร 7 : 13 – 14 ถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตก หรือบัญชาตั๊กแตนให้มากินแผ่นดิน หรือส่งโรคระบาดมาท่ามกลางประชากรของเรา 14ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย

จากในข้อที่ 13 สังเกตได้ว่าพระเจ้าถือความรับผิดชอบทั้งหมด ว่าพระองค์เป็นเหตุให้เกิดความยากลำบาก ความยากลำบากนั้นถูกมองเป็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อความบาป (มันไม่ง่ายสำหรับคนทั่วไปที่จะเห็นว่าความยากลำบากนั้น คือ การพิพากษาของพระองค์ ต่อความผิดของเขาเหล่านั้นเอง) จุดประสงค์ของการพิพากษาก็คือเพื่อเราทั้งหลาย มันเป็นสาเหตุที่เราทั้งหลายจะกลับใจใหม่ และหันกลับมาหาพระองค์

เมื่อเราทั้งหลายกลับใจใหม่ พระเจ้าทรงสัญญาที่จะเยียวยารักษาทุกสิ่ง ทางออกของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่อยู่ที่เศรษฐกิจ การแก้ปัญหานั้นก็ไม่ใช่อยู่กับคนหมู่มากที่ไม่รู้จักพระเจ้า วิธีการแก้ปัญหานั้นอยู่ในชุมชนแห่งความเชื่อ ถ้าเราทั้งหลายกลับใจใหม่ และแสวงหาพระเจ้า พระองค์จะแก้ปัญหาต่างๆ

เช่นกัน การแก้ปัญหาด้านสถานการณ์ทางการเมือง ก็ไม่ใช่อยู่ที่การเมือง แต่คือคำอธิษฐาน การแก้ปัญหาด้านสุขภาพก็ไม่ใช่ฝ่ายสาธารณสุข แต่คือการหันกลับมาหาพระเจ้าของเราทั้งหลาย  จุดประสงค์ของพระเจ้าคือ ที่จะทำให้คนบาปมากมายรับความรอดและกลายเป็นธรรมิกชนที่บริสุทธิ์ เมื่อมันเกิดขึ้น พระองค์สามารถที่จะจัดเตรียมพระพรด้านสิ่งของได้อย่างง่ายดาย

ดาเนียลเผยพระวจะนะถึงความยากลำบาก ในยุคสุดท้ายและการปกครองของปฏิปักษ์พระคริสต์ ในเวลาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 
ดาเนียล 11: 31-33,35 กองทัพของเขาจะยกมาทำให้สถานนมัสการคือป้อมปราการเป็นมลทิน และจะให้เลิกเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์นั้นเสีย และพวกเขาจะตั้งสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน ซึ่งทำให้เกิดการร้างเปล่าขึ้น 32เขาจะใช้เล่ห์กลล่อลวงผู้ละเมิดพันธสัญญา แต่บรรดาประชาชนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของตนจะยืนหยัดต่อสู้ 33และคนเหล่านั้นที่ฉลาดจะทำให้คนเป็นอันมากเข้าใจ แม้ว่าเขาจะล้มลงด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟ ด้วยการเป็นเชลยหรือด้วยถูกปล้นสักระยะเวลาหนึ่งก็ตาม 35  คนฉลาดบางคนจะล้มลงเพื่อพวกเขาจะถูกถลุงและชำระให้หมดจด จนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย เพราะวาระก็จะมาตามเวลากำหนด

พลังของความชั่วร้ายจะทำลายเกือบจะทุกสิ่ง แต่ในระหว่างเวลาเหล่านั้น คนมากมายจะมาถึงความเชื่อ และผู้คนของพระเจ้า จะถูกถลุงให้บริสุทธิ์ ในระหว่างการข่มเหงที่น่าสยดสยอง พวกเขาทั้งหลายจะแข็งแกร่งขึ้นในฝ่ายวิญญาณและด้านความเชื่อ

เป็นการง่ายที่จะมีความคิดแห่งชัยชนะเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย  มันเหมือนกับการดูทีมกีฬาต่าง ๆ บนโทรทัศน์  อย่างไรก็ตาม ชัยชนะที่แท้จริงจะมีชัยชนะเหนือการทดลองและความยากลำบากทั้งหลาย ในเวลาแห่งพระพร เราทั้งหลายชนะ  เมื่อเราทั้งหลายมีความเชื่อในท่ามกลางความยากลำบาก เราทั้งหลายจะยิ่งกว่าชนะ

โรม 8 : 35, 37 แล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้? จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ? … 37แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย

พระเจ้าต้องการให้เรามีชัย และได้รับชัยชนะ พระองค์ส่งเราออกไปผ่านความยากลำบากทั้งหลาย เดินไปกับเราทั้งหลาย แนะนำสอนเราทั้งหลาย ให้กำลังใจเราทั้งหลาย และช่วยเหลือเราทั้งหลาย เมื่อเรายึดในความรักของพระเจ้าในท่ามกลางความยากลำบาก พระองค์จะเสริมกำลังเราขึ้นในความเชื่อ และ หลอมตีเราเหมือนเหล็ก ในทางนี้ เราทั้งหลายจะเห็นพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่า ในท่ามกลางความยากลำบากมากกว่าเวลาที่ง่าย

ให้เราเปลี่ยนความคิดของเราทั้งหลายเกี่ยวกับการทดลอง และความยากลำบาก เราทั้งหลายเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า เราทั้งหลายยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า และจุดประสงค์เบื้องหลังความยากลำบาก ให้เราทั้งหลายอนุญาตให้พระเจ้าทำให้เราบริสุทธิ์ ทำให้เราถ่อมใจลง ให้เราทั้งหลายยึดในความรักของพระองค์ ให้เราทั้งหลายแสดงออกถึงความเชื่อในท่ามกลาง การทดลอง พระเจ้าจะทำงานในหัวใจของเราทั้งหลาย และหลังจากนั้นในหัวใจของคนเหล่านั้นที่อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลาย

ยากอบ 1: 2- 4 พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่าง ๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง 3เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน 4และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย

เมื่อเราเห็นจุดประสงค์เชิงบวกของพระเจ้า ในท่ามกลางการทดลองทั้งหลาย เราทั้งหลายสามารถพิจารณามันด้วยพระพรและความยินดี ซึ่งต้องใช้ความเชื่อ  ต้องใช้ความคิดใหม่ด้านความเชื่อที่จะมีชัยชนะท่ามกลางการทดลองและความยากลำบากทั้งหลาย

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-07-21T14:06:36+00:00 July 21st, 2020|0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.