by
March 5th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 日本語 polski Русский Čeština Dansk

มารีย์ที่อุโมงค์ฝังศพ: การเปิดเผยสำแดงอย่างก้าวหน้า  ตอนที่ 2

ร่วมฉลองวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2020

ผู้เขียนวันนี้ เกรตต้า มาฟว์โร รับใช้ในประเทศกรีซเป็นตัวแทนของรีไวฟ อิสราเอล และพันธกิจ ทิคคุณโกลเบิ้ล (Tikkun Global)

เมื่อมารีย์มองเข้าไปในอุโมงค์ฝังศพ เธอเห็นทูตสวรรค์สององค์นั่งอยู่ องค์หนึ่งที่ศีรษะและอีกองค์หนึ่งที่พระบาทที่ซึ่งพระกายของพระเยซูเคยวางอยู่ ทันใดนั้นมีการเปิดเผยสำแดงที่ทรงพลังมาถึงมารีย์ที่เราทุกคนต่างก็จำเป็นต้องได้รับ แต่เราต้องก้มตัวลงเป็นอันดับแรกและมองเข้าไปในอุโมงค์ฝังศพ เสาะหาผู้เดียวที่จิตใจของเราปรารถนา เหมือนอย่างที่เธอเองทำ เพื่อที่จะได้รับสิ่งนั้น

แล้วจงทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ จงทำเครูบทองคำสองรูป โดยใช้ฝีค้อนทำตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง ทำเครูบไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูป ทำเครูบนั้น และให้ตอนปลายทั้งสองข้างติดเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา ให้เครูบกางปีกออกไว้เบื้องบนปกพระที่นั่งกรุณา ไว้ด้วยปีก และให้หันหน้าเข้าหากัน ให้เครูบหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณา แล้วจงตั้งพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีบ จงบรรจุพระโอวาทซึ่งเราจะให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้น ณ ที่นั้น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้า จากเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างกลางเครูบ ซึ่งตั้งอยู่บน หีบพระโอวาท เราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่อง ซึ่งเราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล อพยพ25:17-22

ทูตสวรรค์มาเพื่อเปิดเผยสำแดงแก่มารีย์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระที่นั่งกรุณานิรันดร์ และเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์สนทนากับเรา ทูตสวรรค์ได้เตรียมมารีย์สำหรับการเผชิญหน้ากับผู้เดียวที่สนทนาระหว่างกลางเครูบทั้งสองตน มารีย์เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดในพระคัมภีร์ของหัวใจแห่งการแสวงหาอย่างไม่ลดละที่เป็นแรงจูงใจสำหรับทุกคนที่รอคอย ก้มตัวลง และมองเข้าไปในอุโมงค์ฝังศพเพื่อที่จะมีการเผชิญหน้าอย่างเดียวกันกับพระที่นั่งกรุณาที่ไม่ได้ทำขึ้นด้วยมือมนุษย์

พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญา (ภาษากรีก: ‘พระที่นั่งกรุณา‘) โดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น โรม 3:25

พระเยซูรู้จักหัวใจของมารีย์ พระองค์มาเพื่อสนทนากับเธอ “ระหว่างเครูบทั้งสองตน” ในที่สุดพระองค์เรียกชื่อมารีย์และตาของเธอได้ถูกเปิดออกเพื่อจะรู้จักพระองค์ เธอร้องขึ้นว่า พระอาจารย์ พระองค์สั่งให้เธออย่าแตะต้องพระองค์เพราะว่าพระองค์ยังไม่ได้เสด็จขึ้นไปหาพระบิดา มันดูเหมือนว่าพระองค์กลับมายังอุโมงค์ฝังศพในระหว่างทางที่พระองค์ไปหาพระบิดา เพื่อปลอบโยนมารีย์และเหล่าสาวกผู้ซึ่งสับสนและหลงไปโดยปราศจากจอมเจ้านายของพวกเขา พระองค์สั่งมารีย์ไม่ให้ยึดติดกับพระองค์เหมือนเมื่อก่อน เพราะพระองค์กำลังเริ่มต้นวิถีใหม่ พระองค์ทำให้ผ้าคลุมหน้าฉีกขาดออกชั่วนิรันดร์ พระองค์กำลังเสด็จขึ้นไปหาพระบิดาเพื่อที่ตอนนี้และนิจนิรันดร์ เราทุกคนจะสามารถเข้าไปใกล้บัลลังก์แห่งพระคุณเพื่อจะพบพระกรุณานิรันดร์ เพราะพระองค์คือพระที่นั่งกรุณาที่ไม่ได้ทำขึ้นด้วยมือมนุษย์

เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้ว คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเรา เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ

ฮีบรู 4:14-16

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-03-05T00:18:17+00:00 March 5th, 2020|Comments Off on มารีย์ที่อุโมงค์ฝังศพ: การเปิดเผยสำแดงอย่างก้าวหน้า ตอนที่ 2