by
February 17th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Русский Čeština Dansk

ฤทธิ์เดชดูนามิสสำหรับทุกคน

“ดูนามิส” เป็นคำภาษากรีกของคำว่า “ฤทธิ์เดช” และปรากฏ 120 ครั้งในพันธสัญญาใหม่ โดยมีรากศัพท์เดียวกันกับคำว่า “ไดนาไมท์” หรือ “ไดนามิค” ข้าพเจ้าเห็นว่ามีสี่ความหมายในคำนี้

  1. กำลังหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า – “พระองค์คืออาณาจักร, ฤทธิ์เดช, และพระสิริ” (มัทธิว 6:13)
  1. กำลังของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราจากพระวิญญานบริสุทธิ์
  1. การอัศจรรย์, การหายโรค, และการถูกปลดปล่อย
  1. ฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญานทั้งหมด, ทั้งดีและชั่ว, รวมถึงอาวุธ, การเมือง, และเงินทอง เป็นต้น

ให้เราจดจ่อไปที่ความหมายที่สอง ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรา

ลูกา 9:1-2

พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพร้อมกัน แล้วทรงให้พวกเขามีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งหลาย และรักษาโรคต่างๆ ให้หายได้ แล้วพระองค์ทรงใช้เขาทั้งหลายไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนป่วยให้หาย

พระเยซูให้ทั้งฤทธิ์เดช (dunamis) และสิทธิอำนาจ (exousia) แก่สาวกทั้ง12คน ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจนี้อยู่เหนือผีทั้งหมดและรักษาคนป่วยให้หาย

สิทธิอำนาจคือสิทธิโดยชอบในการใช้ฤทธิ์เดช ในกองทัพ ทหารเข้าร่วมหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้อาวุธ และในที่สุดก็ได้รับใบอนุญาต หรืออำนาจในการใช้อาวุธเหล่านั้น ฤทธิ์เดชนั้นอยู่ในอาวุธ อาชญากรใช้ฤทธิ์เดชของอาวุธ แต่ไม่มีสิทธิอำนาจในการทำเช่นนั้น ทหารและตำรวจต่างก็มีทั้งฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจในการใช้อาวุธ โดยทั่วไปแล้วการใช้ฤทธิ์เดชโดยไม่มีสิทธิอำนาจที่ชอบธรรมนั้นเป็นบาป

ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจ

พระเยซูให้ทั้งฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจแก่สาวก สิทธิอำนาจมาในนามของพระเยซู – ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้น แต่เป็นการใช้พระนามของพระองค์เมื่อเราภายใต้สิทธิอำนาจของพระองค์ (ลูกา 7: 7-8)  ฤทธิ์เดชดูนามิสมาถึงเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรามีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจไม่เพียงขับไล่ผีและรักษาคนป่วย แต่ยังประกาศพระกิตติคุณ การปลดปล่อยและการรักษาเกี่ยวข้องกับผลของความบาป ข่าวประเสริฐมุ่งเน้นไปที่รากที่ก่อให้เกิดความบาป

เราไม่สามารถขยายอาณาจักรของพระเจ้าได้โดยปราศจากฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจ อย่างไรก็ตาม เพื่อแสวงหาฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจสำหรับประโยชน์ของตนเองนำไปสู่หนทางที่ผิด – นำไปสู่ความเย่อหยิ่งและราคะตัณหา การใช้ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจในงานรับใช้ที่เกิดจากอัตตาของมนุษย์คือความบาป (มัทธิว 7: 21-22)

บางครั้งพระเจ้านำเราสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบากของการทดสอบ เพื่อชำระแรงจูงใจใจของเรา พระเยซูผ่านการทดสอบ 40 วัน ถูกซาตานล่อลวงในทะเลทราย ผ่านทางการทดสอบนี้ พระองค์ถูกเตรียมให้พร้อมที่จะรับฤทธิ์เดช เราก็จำเป็นต้องผ่านการทดสอบเช่นนี้ บางครั้งฤทธิ์เดชที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับก็คือแค่พูดง่ายๆว่า ‘ไม่’ กับความบาป ในขณะที่เราปรับตัวเองให้เข้ากับพระประสงค์ของพระเจ้า ชีวิตของพระองค์ก็จะไหลผ่านเรา

อะไรคือสิ่งที่เกี่ยวกับเรา?

บางคนพูดว่าฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นมีไว้สำหรับสาวกทั้ง 12 คนเท่านั้น และเราเป็นใครที่จะรับสิ่งนั้นได้? อย่างไรก็ตาม ในลูกา 9 พระเยซูเริ่มต้นจากการสั่งสอนสาวก 12 คน แต่ในลูกา 10 พระองค์ขยายกลุ่มไปเป็น 72 คน พระองค์มอบสิทธิอำนาจเหนือพลังชั่วร้ายทุกประเภท

ลูกา 10:19

เราให้สิทธิอำนาจแก่พวกท่านที่จะเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และที่จะพิชิตฤทธิ์อำนาจทั้งปวงของศัตรู ไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายพวกท่านได้

เมื่อเราไปถึงพระธรรมกิจการ พระเยซูแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชนั้นมีไว้สำหรับผู้เชื่อทุกคน

กิจการ 1:8

แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม และทั่วแคว้นยูเดียกับสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

ดังนั้นสิทธิ์ในการใช้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งต่อจาก 12 ถึง 72 และถึงเราทุกคน

มันไม่เพียงพอสำหรับเราที่จะแค่จริงใจและอ่อนน้อมถ่อมตน เราจำเป็นต้องใช้ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเยซูเพื่อต่อต้านกองกำลังแห่งความชั่วร้าย ซึ่งกำลังทำสงครามกับเราอยู่ตลอดเวลา ฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าปกป้องเราจากความบาปและการล่อลวงในโลกนี้

1 เปโตร 1:5

 โดยความเชื่อพระเจ้าได้ทรงปกป้องพวกท่านไว้ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์จนถึงความรอดซึ่งพร้อมแล้วที่จะทรงสำแดงในยุคสุดท้าย

นี่คือฤทธิ์เดชเดียวกันที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตาย (โรม 8:11)! เมื่อเราเดินในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราแสดงให้เห็นถึงความความจริงของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูในชีวิตของเราเอง และสิ่งนี้มีไว้สำหรับพวกเราทุกคนในวันนี้

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-02-17T14:34:15+00:00February 17th, 2020|Comments Off on ฤทธิ์เดชดูนามิสสำหรับทุกคน