by
February 12th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Русский Čeština Dansk

สรุปเนื้อหาจาก การตั้งศูนย์ในระดับโลก (Global Alignment)

คำสอนของเราเกี่ยวกับการตั้งศูนย์กับพระเจ้า (Alignment) ได้ทำให้เกิดความสนใจอย่างมาก ทั้งในอิสราเอลและทั่วโลก นี่เป็นประโยคบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง “การตั้งศูนย์กับพระเจ้า” ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง เมสสิยานิคยิว (ชาวยิวผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์) และ คริสเตียนที่เป็นต่างชาติ การยอมรับซึ่งกันและกัน การเข้าส่วนกัน และการเสริมแรงซึ่งกันและกัน

 1. หน้า 9 การตั้งศูนย์ในระดับโลก หมายถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องสำหรับคริสเตียนแท้ทั่วโลก และ สำหรับเมสสิยานิคยิว ที่เหลืออยู่ ของอิสราเอล เพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับการเสด็จกลับมาในครั้งที่  2 ของเยชูวา (พระเยซู) การตั้งศูนย์กับพระเจ้าคือ การยอมจำนนต่อลำดับการจัดเรียงของพระองค์ เป็นการเตรียมเราทั้งหลายเพื่อการสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้
 2. หน้า 17 เมื่อเรามีหัวใจที่อ่อนโยนและไวต่อจิตสำนึกผิดชอบแล้ว เราจะมองหาการตั้งศูนย์กับพระเจ้าในความสนิทสนม และการยอมจำนนในทุกสถานการณ์
 3. หน้า 18 การตั้งศูนย์กับพระเจ้า คือการอยู่ในลำดับการจัดเรียงของพระองค์ ที่อนุญาตให้ทุกคน ทั้งเขาหรือเธอ มีพื้นที่ของแต่ละคน เพื่อสามารถทำหน้าที่ต่างๆ และเพื่อทุกคนจะเกิดผล
 4. หน้า 24 การกลับใจ คือ ก้าวแรกของการตั้งศูนย์ให้ตรงกับพระเจ้า
 5. หน้า 25 ความเป็นองค์เจ้านายของพระเยซู คือ ศิลามุมเอกในการตั้งศูนย์ส่วนตัวของเราทั้งหลายกับแผนการ และวัตถุประสงค์ของพระเจ้า
 6. หน้า 27 การตั้งศูนย์ฝ่ายวิญญาณ คือการตั้งศูนย์ด้านศีลธรรม การขาดการวินิจฉัยด้านศีลธรรมทำให้เรามากมายที่เป็น “แคริสเมติก” ชอบทำตัวประหลาด พระวิญญาณบริสุทธิ์ มีความเป็น “ศีลธรรม” มากกว่า “ความลี้ลับ”(แบบขาดแก่นสาร)
 7. หน้า 43 การรื้อฟื้นอย่างสมบูรณ์ ของอาณาจักรพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
 8. หน้า 44 เราทั้งหลายถูกเรียกมาเพื่อทำกิจของอัครทูตให้สำเร็จ เราเพียงแค่ทำในสิ่งที่พวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว รุ่นของพวกเขาเริ่มต้นจากพระมหาบัญชาอันยิ่งใหญ่ รุ่นของเราก็จะทำให้สำเร็จสมบูรณ์ (ด้วยความหวังใจ)
 9. หน้า 56 ในการเสด็จกลับมาครั้งที่  2 อาณาจักรทั้งหลายของโลกนี้จะถูกมอบคืนให้องค์พระเยซู และ กับผู้คนที่ได้เรียนรู้ที่จะเดินในความชอบธรรม
 10. หน้า 64 พระเยซูเป็นศีรษะของคริสตจักร (เอเฟซัส 1: 22) และ องค์กษัตริย์ของอิสราเอล (จอห์น 12: 13)
 11. หน้า 80 การตั้งศูนย์ให้ตรงกับพระเจ้า เป็นรูปแบบของการอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจแบบหนึ่ง แน่นอน มันรวมถึงการมีหัวใจที่ยอมจำนน แต่ ไม่ใช่ในรูปแบบที่ต้องมีองค์กรเพื่อมากำกับควบคุม ความสำคัญอยู่ที่ การเข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องในการรับใช้พระเจ้า ในยุคสุดท้าย
 12. หน้า 90 การตั้งศูนย์ให้ตรงกับพระเจ้า เรียกให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ระหว่างผู้เชื่อชาวอิสราเอลที่เหลืออยู่ และ คริสเตียนต่างชาติ (international Ecclesia) ในรูปแบบของวงกลมหลากหลายภายในวงกลมที่หลากหลาย ทุกๆคนเท่าเทียมกัน การตั้งศูนย์กับพระเจ้าเป็นสิ่งที่รับประกันว่าทุกๆคนมีส่วน
 13. หน้า 91 ความเอนเอียงทางศาสนา แสวงหาที่จะแยกผู้คนออก ด้วย ความภาคภูมิใจด้านชาติพันธุ์ การตั้งศูนย์กับพระเจ้าบนพื้นฐานพันธสัญญา แสวงหาที่จะรวมทุกคน โดยการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ( โรม 12:10)
 14. หน้า 111 เรามองสภาใน กิจการฯ บทที่ 15 เป็นเหมือนตัวอย่างทางพระคัมภีร์ และแบบแผนว่า ผู้นำอาวุโสทั้งหลายสามารถ พบกัน และยอมจำนนต่อกันและกันอย่างไร เราไม่ได้กล่าวอ้างถึง “เฉพาะเจาะจง” ถึง สภาเยรูซาเล็ม  เราทั้งหลายกำลังกล่าวถึง ผู้นำอาวุโส ควรพบกันและกัน อย่างน้อย ปีละครั้งเพื่อ ผูกสัมพันธ์ และเป็นที่ตรวจสอบได้ ต่อกันและกัน
 15. หน้า 112 คำพยาน ที่เรามีของพันธกิจทิคคุณคือ ผู้นำเดินร่วมกันบนพื้นฐานพันธสัญญา ร่วมมือกัน รับผิดชอบและตรวจสอบซึ่งกันและกันมาเกือบ 40 ปี เป็นการสร้างพื้นฐานแห่งความใว้วางใจที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ ซึ่งทำให้เกิดพระพรต่อคนมากมาย พวกเราทั้งหลายเป็นเหมือนหนึ่งในแม่น้ำหลายสาย แต่เราพยายามสร้างผู้นำอาวุโส ให้เป็นไปตามรูปแบบจากสภาในกิจการฯ บทที่ 15 เป็นรูปแบบที่ผู้นำอวุโสจะพบปะกันตามช่วงเวลาต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ในบรรยากาศการยอมจำนนซึ่งกันและกัน
 16. หน้า 149 คริสเตียนชาวอาหรับ และ เมสสิยานิคยิว จำเป็นที่จะต้องโอบกอดซึ่งกันและกันในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอับราฮัม
 17. หน้า 186 หลักการในกระบวนการนี้คือการยอมจำนน และความถ่อมใจซึ่งกันและกัน ความถ่อมใจในที่นี้คือ การแก้ไขข้อเสียของความหยิ่งทางด้านเชื้อชาติ ความถ่อมใจด้านเชื้อชาติของทั้ง คนยิว และคนต่างชาติ ของทั้ง อิสราเอล และ คริสตจักร นำทุกคนเข้ามาสู่การตั้งศูนย์ให้ตรงกับพระเจ้าในระดับโลก และเป็นการสำแดงพระสิริของพระเจ้า ความถ่อมใจด้านเชื้อชาติคือการตรงกันข้ามอย่างชัดเจน ต่อ “การถูกเลือก” ในรูปแบบของการเป็นชนชาติที่เหนือกว่า เส้นทางชีวิตของคนยิว และคริสเตียนได้ถูกกำหนดใหม่ด้วยการรับใช้ซึ่งกันและกัน
 18. หน้า 189 ระหว่างอิสราเอลกับคริสตจักร พระเจ้าใช้การเข้าส่วนกันในต้นมะกอก เพื่อจะนำมาซึ่งโลกที่ดีกว่า ที่ไม่มีความเหนือกว่าทางด้านเชื้อชาติ หรือความภูมิใจทางเผ่าพันธุ์ มีความถ่อมใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และการพึ่งพาพระคุณพระเจ้า
 19. หน้า 189 เพื่อที่จะรับพระคุณของพระเจ้านี้ ทั้งคนยิวและคนต่างชาติ จำเป็นที่จะต้องมาถึงจุดของความถ่อมใจ
 20. หน้า 190 ต้นมะกอกเป็นภาพของการอวยพรซึ่งกันและกัน และการรับใช้ซึ่งกันและกัน

 21. หน้า 191 เมสสิยานิคยิวที่เหลืออยู่จะสามารถหลุดจาก การเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง และเริ่มที่จะรับใช้คริสตจักรหรือไม่ คริสตจักรจะรับการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีบทบาทในการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้เพื่อ เมสสิยานิคยิวที่เหลืออยู่ได้หรือไม่ เมสสิยานิคยิวที่เหลืออยู่ มีหน้าที่ช่วยคริสตจักรนานาประเทศ ให้มาถึงซึ่งความบริบูรณ์ของเธอ คริสตจักรมีหน้าที่ช่วยอิสราเอลให้กลับมาสู่ความบริบูรณ์ นี่เป็นความถ่อมใจจากทั้งสองที่จำเป็นต่อเราทั้งหลายเพื่อเข้ามาสู่การตั้งศูนย์กับพระเจ้าที่ถูกต้อง
 22. หน้า 227 การตั้งศูนย์ที่เรากำลังพูดถึง ระหว่างคริสตจักรนานาประเทศ และเมสสิยานิคยิวที่เหลืออยู่ จะมาถึงความบริบูรณ์ ในการเข้าส่วนกันทำงาน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 23. หน้า 242 พลังเสริมแรงซึ่งกันและกัน(Synergy) คือ การทำงานเป็นทีมจะสร้างผลลัพธ์ภาพรวมทั้งหมดที่ดีกว่าต่างฝ่ายต่างแยกกันทำงานของตัวเอง ถึงแม้จะมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน
 24. หน้า 243 การสลับเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ และการยอมจำนนอนุญาตให้คุณสมบัติที่แตกต่างกัน และความคิดเห็นได้แสดงออกมา มีความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการยอมจำนน
 25. หน้า 244 ความล้ำลึกใน เอเฟซัส 3: 6 คือ ที่คนต่างชาติจะ “เข้าส่วน”ในการรับมรดก การเข้าส่วนในพระกาย และเป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย ของพระสัญญา นี่คือการตั้งศูนย์กับพระเจ้า
Print Friendly, PDF & Email
By |2020-02-12T16:42:43+00:00February 12th, 2020|Comments Off on สรุปเนื้อหาจาก การตั้งศูนย์ในระดับโลก (Global Alignment)